Oktober 2018 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i statens budget blev 81,0 miljarder kronor i oktober, det är 2,0 miljarder kronor högre än i oktober 2017.

De totala inkomsterna för januari–oktober uppgår till 908,7 miljarder kronor. Det är 68,5 miljarder kronor (8,2 procent) högre jämfört med motsvarande period 2017. Inkomsterna från skatt uppgår till 855,3 miljarder kronor vilket är en ökning med 58,6 miljarder kronor. Skatt på inkomst uppgår till 98,0 miljarder kronor, vilket är en ökning med 26,3 miljarder kronor.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB 2018
1000 Statens skatteinkomster 1 085 230
1100 Direkta skatter på arbete 657 127
1111 Statlig inkomstskatt 60 807
1115 Kommunal inkomstskatt 726 025
1121 Allmän pensionsavgift 123 119
1131 Artistskatt 0
1141 Allmän pensionsavgift - 123 087
1142 Fackföreningsavgift - 1 335
1144 Fastighetsavgift - 248
1151 Sjöinkomst - 54
1153 Jobbskatteavdrag - 112 557
1154 Hus-avdrag - 15 051
1155 Gåvor till ideell verksamhet 0
1156 Övriga skattereduktioner - 491
1200 Indirekta skatter på arbete 581 913
1211 Sjukförsäkringsavgift 76 987
1212 Föräldraförsäkringsavgift 46 015
1213 Arbetsskadeavgift 3 540
1214 Ålderspensionsavgift 186 096
1215 Efterlevandepensionsavgift 12 389
1216 Arbetsmarknadsavgift 46 115
1217 Allmän löneavgift 189 724
1218 Ofördelade avgifter 0
1219 Nedsatta avgifter 3 914
1241 Sjukförsäkringsavgift 261
1242 Föräldraförsäkringsavgift 642
1243 Arbetsskadeavgift 83
1244 Ålderspensionsavgift, netto 4 979
1245 Efterlevandepensionsavgift 292
1246 Arbetsmarknadsavgift 42
1247 Allmän löneavgift 4 347
1248 Ofördelade avgifter 0
1249 Nedsatta avgifter 2 163
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 38 689
1271 Pensionskostnader, företag 39 213
1272 Pensionskostnader, staten 3 977
1273 Förvärvsinkomster 4 181
1274 Egenföretagare 1 297
1275 Övrigt 0
1282 Arbetsgivaravgifter - 3 914
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 086
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 77
1291 Tjänstegruppliv 423
1300 Skatt på kapital 255 613
1311 Skatt på kapital 86 763
1312 Skattereduktion kapital - 17 352
1313 Expansionsmedelsskatt 23
1321 Skatt på företagsvinster 129 636
1322 Skattereduktioner 0
1331 Kupongskatt 7 261
1341 Avkastningsskatt hushåll 139
1342 Avkastningsskatt företag 4 123
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 87
1351 Fastighetsskatt hushåll 687
1352 Fastighetsskatt företag 13 337
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 15 076
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 3 564
1361 Stämpelskatt 12 268
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 580 892
1411 Mervärdesskatt 450 560
1421 Skatt på tobak 12 041
1422 Skatt på etylalkohol 4 281
1423 Skatt på vin 5 936
1424 Skatt på mellanklassprodukter 147
1425 Skatt på öl 4 139
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak - 6
1431 Skatt på elektrisk kraft 24 249
1432 Energiskatt bensin 11 243
1433 Energiskatt oljeprodukter 11 787
1434 Energiskatt övrigt 313
1441 Koldioxidskatt bensin 7 518
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 15 193
1443 Koldioxidskatt övrigt 611
1451 Svavelskatt 12
1452 Skatt på råtallolja 0
1453 Särskild skatt mot försurning 52
1454 Skatt på bekämpningsmedel 149
1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 0
1456 Avfallsskatt 273
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 53
1458 Övriga skatter 156
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 325
1461 Kemikalieskatt 2 232
1462 Flygskatt 1 080
1471 Fordonsskatt 14 741
1472 Vägavgifter 960
1473 Trängselskatt 2 728
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 2 936
1481 Systembolaget AB:s överskott 210
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 4 920
1483 Skatt på spel 16
1484 Lotteriskatt 1 573
1485 Lotteriavgifter 32
1486 Skatt på annonser och reklam 183
1488 Lokalradioavgifter 138
1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 9
1491 Avgifter för telekommunikation 106
1492 Försäljningsskatt på motorfordon 0
1500 Skatt på import 6 813
1511 Tullmedel 6 776
1512 Sockeravgifter 37
1600 Restförda och övriga skatter 15 255
1611 Restförda skatter, hushåll - 1 737
1612 Restförda skatter, företag - 2 972
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 240
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 1 000
1623 Anstånd 1 000
1624 Övriga skatter 3 571
1625 Skattetillägg 145
1626 Förseningsavgifter 69
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 656
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400
1633 Anstånd - 1 000
1634 Övriga skatter 138
1635 Skattetillägg 1 223
1636 Förseningsavgifter 375
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 572
1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden 3 751
1644 Batteriavgifter 4
1645 Kväveoxidavgifter 568
1647 Resolutionsavgifter 9 043
1700 Avgående poster, skatter till EU - 6 813
1711 EU-skatter - 6 813
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer - 998 581
1811 Kommunala inkomstskatter - 744 148
1812 Avgifter till AP-fonder - 254 433
1900 Periodiseringar - 6 990
1911 Uppbördsförskjutningar 19 500
1921 Kommuner och landsting 3 875
1922 Ålderpensionssystemet 546
1923 Företag och hushåll - 29 283
1924 Kyrkosamfund - 1 338
1925 EU 21
1931 Anstånd - 311
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 965 75 29 807 5 878 30 834
2100 Rörelseöverskott 14 14 3 175 63 2 203
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0 0 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 132 - 227 211
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 14 14 53 35 29
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 125 - 110 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 565 565 350
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 300 - 200 1 600
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 174 - 127 273
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 174 - 127 273
2300 Ränteinkomster 119 - 53 1 630 - 206 1 352
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 30 - 2 38
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 4 2 34 11 63
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 113 - 55 1 566 - 215 1 252
2400 Inkomster av statens aktier 1 857 242 14 599 6 073 15 200
2411 Inkomster av statens aktier 1 857 242 14 599 6 073 15 200
2500 Offentligrättsliga avgifter 837 - 49 8 341 311 9 909
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 85 9 849 40 958
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 293 5 2 615 41 3 468
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 0 - 1 28
2528 Avgifter vid bergsstaten 0 - 1 19 0 22
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 51 7 343 18 373
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 138 13 1 334 72 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 106 - 20 981 - 92 1 282
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 25 - 25 172 82 133
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 3
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 - 11 449 170 542
2551 Avgifter från kärnkraftverken 63 - 1 250 - 13 260
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 5 - 22 410 1 476
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 3 20
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 3
2558 Avgifter för årlig revision 18 1 126 5 161
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 27 - 1 30
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 18 4 21
2562 CSN-avgifter 50 - 3 723 - 17 667
2600 Försäljningsinkomster 0 0 54 - 23 62
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 54 - 23 62
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0 0 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 108 7 927 - 11 1 135
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 0 80 0 101
2712 Bötesmedel 85 15 683 14 862
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 11 - 9 113 - 21 122
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 6 0 50 - 4 49
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 30 - 86 908 - 202 700
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 30 - 86 908 - 202 700
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 1 782 1 774 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 99 94 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 99 94 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 1 683 1 681 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 1 683 1 681 5 000
4000 Återbetalning av lån 49 6 626 - 20 766
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0 0 0 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 26 - 1 405 - 37 493
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 0
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 26 - 1 405 - 37 493
4500 Återbetalning av övriga lån 23 6 220 17 273
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 2 2 51 - 10 109
4526 Återbetalning av övriga lån 21 5 169 27 164
5000 Kalkylmässiga inkomster 997 67 10 196 626 11 873
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 72 - 10 87
5121 Amortering på statskapital 0 0 72 - 10 87
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 997 67 10 124 636 11 786
5211 Statliga pensionsavgifter 997 67 10 124 636 11 786
6000 Bidrag m.m. från EU 9 - 6 10 967 1 695 12 910
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 9 - 7 8 491 1 047 10 039
6111 Gårdsstöd 4 - 3 6 530 - 15 7 500
6113 Övriga interventioner 9 5 62 - 29 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 1 - 4 219 273 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 - 5 - 5 - 9 - 9 - 7
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 1 689 828 2 404
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 23 14 200
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 - 34
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 23 14 234
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 0 0 741 210 1 408
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 0 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 0 0 741 210 1 408
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 1 311 733 956
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0 0 291 291 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 1 020 442 956
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 3 104 - 49 71
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 3 104 - 49 71
6900 Övriga bidrag från EU 0 - 3 298 - 259 236
6911 Övriga bidrag från EU 0 - 3 298 - 259 236
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 103 712
7100 Tillkommande skatter 10 457
7112 Tullmedel 6 755
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 37
7114 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 3 664
7200 Avräkningar - 114 168
7211 Intäkter som förs till fonder - 14 938
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 32 988
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 66 243
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 77 021 1 864 855 299 58 581
9100 Skatt på inkomst 5 554 2 847 97 984 26 337
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 11 659 - 242 - 78 403 7 474
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 15 379 1 290 165 329 16 729
9141 Kupongskatt 498 611 8 466 2 047
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 48 24 474 65
9131 Ofördelbara inkomstskatter 1 162 1 161 887 22
9144 Lotteriskatt 126 3 1 230 - 1
9200 Socialavgifter och löneskatter 33 522 1 306 342 547 14 623
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 049 45 10 867 - 200
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 520 288 65 097 2 360
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 897 174 39 375 1 867
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 589 - 99 16 149 - 167
9253 Arbetsskadeavgift 300 13 3 093 24
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 846 164 38 228 1 733
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 16 056 714 163 073 8 726
9291 Särskild löneskatt 265 6 6 664 279
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 065 - 35 10 285 310
9341 Stämpelskatt 1 065 - 35 10 285 310
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 38 302 4 063 447 272 16 586
9411 Mervärdesskatt, netto 27 163 3 838 333 144 14 260
9424 Tobaksskatt 882 - 157 9 983 53
9425 Alkoholskatt 1 046 - 9 12 428 293
9428 Energiskatt 5 305 44 59 507 1 492
9439 Skatt på flygresor 143 143 826 826
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 282 - 7
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 900 0 4 691 - 231
9461 Fordonsskatt 1 367 29 11 342 - 66
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 37 34 - 2 806
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 48 2
9435 Särskild skatt mot försurning 5 1 44 1
9436 Skatt på avfall - 3 - 18 52 - 120
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 10 5 128 17
9438 Kemikalieskatt 114 - 3 1 125 806
9452 Skatt på annonser och reklam 14 - 3 126 - 30
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 11 - 1
9455 Lotteriavgifter 12 9 64 37
9458 Lokalradioavgifter 0 - 26 1 370 1 268
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 110 - 23 930 67
9463 Trängselskatt 249 - 6 2 282 - 2
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 242 - 1 2 415 11
9471 Tullmedel 557 10 5 276 44
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter - 8 - 8 - 12 - 46
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 183 119 1 139 741
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 11 156 31 - 23
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 4 411 2 405 - 55 273 - 4 519
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 4 752 2 389 - 58 684 - 4 679
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 341 16 3 412 160
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 2 717 - 8 689 11 065 5 456
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 1 513 - 8 660 - 174 5 538
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 348 - 229 4 225 168
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 856 201 7 013 - 250
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 271 - 34 1 418 - 211
9811 Skattetillägg 96 - 42 1 028 - 235
9821 Förseningsavgifter 175 8 390 24
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0
Totala inkomster 81 042 2 005 908 676 68 534 1 042 901
SB = statens budget

Kontakt