Maj 2017 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i maj blev 108,1 miljarder kronor, vilket är 2,5 miljarder kronor högre än i maj 2016. Det beror främst på högre aktieutdelningar.

För perioden januari–maj uppgår de totala inkomsterna till 464,7 miljarder kronor. Det är 23,7 miljarder kronor lägre än för samma period föregående år. Det beror bland annat på högre utbetalningar från skattekonto och lägre utfall för juridiska personers inkomstskatt jämfört med föregående år. Även aktieutdelningar är lägre.

För mer information om respektive inkomsttyp, se Inkomstliggaren.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB 2017
1000 Statens skatteinkomster 1 023 715
1100 Direkta skatter på arbete 644 674
1111 Statlig inkomstskatt 61 099
1115 Kommunal inkomstskatt 706 130
1121 Allmän pensionsavgift 119 148
1131 Artistskatt 2
1141 Allmän pensionsavgift - 119 115
1144 Fastighetsavgift - 241
1151 Sjöinkomst - 54
1153 Jobbskatteavdrag - 108 615
1154 Hus-avdrag - 13 664
1156 Övriga skattereduktioner - 17
1200 Indirekta skatter på arbete 559 224
1211 Sjukförsäkringsavgift 82 399
1212 Föräldraförsäkringsavgift 44 173
1213 Arbetsskadeavgift 5 097
1214 Ålderspensionsavgift 180 453
1215 Efterlevandepensionsavgift 19 878
1216 Arbetsmarknadsavgift 44 235
1217 Allmän löneavgift 163 948
1218 Ofördelade avgifter
1219 Nedsatta avgifter 1 699
1241 Sjukförsäkringsavgift 268
1242 Föräldraförsäkringsavgift 1 117
1243 Arbetsskadeavgift 129
1244 Ålderspensionsavgift, netto 5 205
1245 Efterlevandepensionsavgift 502
1246 Arbetsmarknadsavgift 0
1247 Allmän löneavgift 3 912
1249 Nedsatta avgifter 2 126
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 37 182
1271 Pensionskostnader, företag 35 458
1272 Pensionskostnader, staten 3 866
1273 Förvärvsinkomster 3 938
1274 Egenföretagare 1 362
1282 Arbetsgivaravgifter - 1 699
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 039
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 87
1291 Tjänstegruppliv 467
1300 Skatt på kapital 228 671
1311 Skatt på kapital 76 168
1312 Skattereduktion kapital - 15 187
1313 Expansionsmedelsskatt 9
1321 Skatt på företagsvinster 113 738
1331 Kupongskatt 5 142
1341 Avkastningsskatt hushåll
1342 Avkastningsskatt företag 3 450
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 274
1351 Fastighetsskatt hushåll 689
1352 Fastighetsskatt företag 14 428
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 13 901
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 3 304
1361 Stämpelskatt 12 755
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 542 573
1411 Mervärdesskatt 413 751
1421 Skatt på tobak 11 778
1422 Skatt på etylalkohol 4 096
1423 Skatt på vin 6 021
1424 Skatt på mellanklassprodukter 163
1425 Skatt på öl 4 132
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 6
1431 Skatt på elektrisk kraft 23 184
1432 Energiskatt bensin 11 875
1433 Energiskatt oljeprodukter 11 535
1434 Energiskatt övrigt 301
1441 Koldioxidskatt bensin 7 811
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 15 076
1443 Koldioxidskatt övrigt 770
1451 Svavelskatt 12
1453 Särskild skatt mot försurning 52
1454 Skatt på bekämpningsmedel 135
1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 2 347
1456 Avfallsskatt 268
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 54
1458 Övriga skatter 126
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 332
1461 Kemikalieskatt 1 116
1471 Fordonsskatt 14 139
1472 Vägavgifter 851
1473 Trängselskatt 2 730
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 2 870
1481 Systembolaget AB:s överskott 206
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 4 900
1483 Skatt på spel 17
1484 Lotteriskatt 1 431
1485 Lotteriavgifter 31
1486 Skatt på annonser och reklam 198
1488 Lokalradioavgifter 143
1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 9
1491 Avgifter för telekommunikation 104
1500 Skatt på import 6 544
1511 Tullmedel 6 510
1512 Sockeravgifter 34
1600 Restförda och övriga skatter 11 329
1611 Restförda skatter, hushåll - 1 410
1612 Restförda skatter, företag - 2 911
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 188
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 775
1623 Anstånd 1 089
1624 Övriga skatter 1 610
1625 Skattetillägg 205
1626 Förseningsavgifter 39
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 238
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400
1633 Anstånd - 1 000
1634 Övriga skatter 510
1635 Skattetillägg 1 085
1636 Förseningsavgifter 392
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 514
1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden 2 461
1644 Batteriavgifter 4
1645 Kväveoxidavgifter 590
1647 Resolutionsavgifter 7 400
1700 Avgående poster, skatter till EU - 6 544
1711 EU-skatter - 6 544
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer - 968 068
1811 Kommunala inkomstskatter - 722 945
1812 Avgifter till AP-fonder - 245 123
1900 Periodiseringar 5 312
1911 Uppbördsförskjutningar 14 120
1921 Kommuner och landsting - 2 081
1922 Ålderpensionssystemet 434
1923 Företag och hushåll - 5 621
1924 Kyrkosamfund - 996
1925 EU 41
1931 Anstånd - 583
2000 Inkomster av statens verksamhet 8 407 962 15 760 - 4 420 27 764
2100 Rörelseöverskott 2 504 - 301 2 750 - 745 2 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 410
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 4 - 1 14 - 1 33
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 235 71 100
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 - 515 320
2131 Riksbankens inlevererade överskott 2 500 - 300 2 500 - 300 1 700
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 60 - 4 241 84 384
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 60 - 4 241 84 384
2300 Ränteinkomster 95 147 1 024 - 76 1 706
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 - 1
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 7 2 17 3 37
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 4 2 19 7 68
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 84 143 988 - 86 1 602
2400 Inkomster av statens aktier 4 875 1 227 6 724 - 3 246 11 000
2411 Inkomster av statens aktier 4 875 1 227 6 724 - 3 246 11 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 734 - 21 4 171 - 476 10 025
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 92 3 407 - 2 986
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0 - 1
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 285 6 1 137 28 3 396
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 27 27 1 1 27
2528 Avgifter vid bergsstaten 5 2 10 4 12
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 29 39 139 107 404
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 135 - 75 809 94 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 123 - 7 569 - 13 1 303
2537 Miljöskyddsavgift 3 - 14 15 - 26 150
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 0 - 1 4
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 0 0 511
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 132 - 11 296
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 6 0 377 3 437
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 20 3 18
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 0 - 2 4
2558 Avgifter för årlig revision 8 0 72 - 1 162
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 17 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 7 - 3 21
2562 CSN-avgifter 18 0 456 - 658 802
2600 Försäljningsinkomster 0 0 45 29 67
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 45 29 67
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0 0
2700 Böter m.m. 91 2 440 13 1 187
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 11 2 41 - 6 95
2712 Bötesmedel 66 - 4 325 4 953
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 8 1 45 4 90
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 6 3 28 11 48
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 46 - 88 365 - 3 820
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 46 - 88 365 - 3 820
3000 Inkomster av försåld egendom 1 1 7 - 13 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 6 - 14
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 6 - 14
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 1 1 1 1 5 000
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 1 1 1 1 5 000
4000 Återbetalning av lån 130 28 352 18 691
4100 Återbetalning av näringslån 0 - 1 0 - 1 1
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0 0 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 - 1 0 - 1 0
4300 Återbetalning av studielån 88 3 246 - 11 529
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 88 3 246 - 11 529
4500 Återbetalning av övriga lån 42 26 106 29 162
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 28 24 38 20 1
4526 Återbetalning av övriga lån 14 2 68 9 161
5000 Kalkylmässiga inkomster 991 73 4 854 170 11 294
5100 Avskrivningar och amorteringar 34 - 3 50 - 5 97
5121 Amortering på statskapital 34 - 3 50 - 5 97
5200 Statliga pensionsavgifter 957 77 4 804 175 11 197
5211 Statliga pensionsavgifter 957 77 4 804 175 11 197
6000 Bidrag m.m. från EU 1 103 465 7 221 - 893 11 272
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 446 - 136 6 335 - 777 8 515
6111 Gårdsstöd 103 39 5 697 - 252 6 431
6113 Övriga interventioner 9 4 58 15 130
6114 Exportbidrag 0 0
6115 Djurbidrag 1 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 8 11 - 56 - 13 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 326 - 191 637 - 528 1 950
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 2 - 30 162
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 2 - 29 162
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 477 477 477 227 1 407
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 - 3
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 477 477 477 230 1 407
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 - 3 0 - 220 979
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 - 3 0 - 220 979
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 23 23 138 94 22
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 23 23 138 94 22
6900 Övriga bidrag från EU 156 104 268 - 188 186
6911 Övriga bidrag från EU 156 104 268 - 188 186
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0 0
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 100 002
7100 Tillkommande skatter 10 149
7112 Tullmedel 6 469
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 34
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 3 646
7200 Avräkningar - 110 151
7211 Intäkter som förs till fonder - 11 970
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 31 738
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 66 443
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 97 432 958 436 476 - 18 521
9100 Skatt på inkomst - 7 672 5 486 - 14 907 - 15 585
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 22 095 4 673 - 89 584 - 4 173
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 14 324 844 73 410 - 12 188
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 22 - 4 265 - 7
9131 Ofördelbara inkomstskatter 1 - 1 11 4
9141 Kupongskatt - 50 - 32 381 750
9144 Lotteriskatt 126 6 609 29
9200 Socialavgifter och löneskatter 32 310 2 101 162 985 10 734
9212 Efterlevandepensionsavgift 987 - 560 5 976 - 2 058
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 126 - 285 31 120 34
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 660 223 18 614 1 151
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 569 215 7 721 344
9253 Arbetsskadeavgift 282 - 114 1 615 - 432
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 621 223 17 808 1 140
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 084 2 333 76 502 9 620
9291 Särskild löneskatt 982 66 3 630 937
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 032 105 4 795 - 74
9312 Fastighetsskatt 0 0
9341 Stämpelskatt 1 032 105 4 795 - 74
9400 Skatt på varor och tjänster 62 671 8 488 226 458 14 379
9411 Mervärdesskatt, netto 48 302 5 342 167 695 10 769
9424 Tobaksskatt 904 - 109 4 517 - 234
9425 Alkoholskatt 1 189 95 5 728 79
9428 Energiskatt 5 828 - 92 29 876 239
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 390 39 1 951 231
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 0 - 4
9435 Särskild skatt mot försurning 4 0 21 0
9436 Skatt på avfall - 14 - 51 56 - 42
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 8 - 1 75 1
9442 Systembolagets inlevererade överskott 289 289 289 92
9452 Skatt på annonser och reklam 10 10 76 - 9
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 - 1 6 0
9455 Lotteriavgifter 3 0 13 1
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 2 773 2 773 3 773 2 773
9458 Lokalradioavgifter 0 - 18 48 - 24
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9461 Fordonsskatt 1 776 90 6 574 - 12
9462 Vägavgifter 111 5 439 42
9463 Trängselskatt 343 40 1 289 203
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 249 4 1 177 10
9471 Tullmedel 461 54 2 547 200
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 - 5
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 34 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 32 4 181 22
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 10 15 84 48
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 2 883 2 278 - 25 242 - 76
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 3 209 2 258 - 26 868 - 175
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 325 20 1 626 99
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 11 866 - 17 497 81 857 - 27 831
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 10 862 - 16 812 75 735 - 28 043
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 400 - 177 2 055 80
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 604 - 508 4 067 133
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9700 Nedsättning av skatter - 2 - 6
9728 Nystartsjobb - 2 - 6
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 108 - 1 531 - 62
9811 Skattetillägg 84 9 419 - 72
9821 Förseningsavgifter 24 - 9 112 10
Totala inkomster 108 063 2 487 464 669 - 23 660 979 734
SB = statens budget

Kontakt