December 2017 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i statens budget blev 67,7 miljarder kronor i december, vilket är 11,5 miljarder kronor högre än i december 2016.

De preliminära inkomsterna för 2017 uppgår till 1 001 miljarder kronor, en minskning med 2 miljarder kronor jämfört med 2016. Inkomsterna från aktieutdelningar blev 4 miljarder kronor lägre. Skatteinkomsterna har ökat med 3 miljarder kronor. Inkomsterna från företagsskatt var ovanligt höga 2016 på grund av en engångsvis debitering av skatt från en koncern. Rensat för den engångseffekten har skatteinkomsterna ökat med 18 miljarder kronor.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB 2017
1000 Statens skatteinkomster 1 023 715
1100 Direkta skatter på arbete 644 674
1111 Statlig inkomstskatt 61 099
1115 Kommunal inkomstskatt 706 130
1121 Allmän pensionsavgift 119 148
1131 Artistskatt 2
1141 Allmän pensionsavgift - 119 115
1144 Fastighetsavgift - 241
1151 Sjöinkomst - 54
1153 Jobbskatteavdrag - 108 615
1154 Hus-avdrag - 13 664
1155 Gåvor till ideell verksamhet 0
1156 Övriga skattereduktioner - 17
1200 Indirekta skatter på arbete 559 224
1211 Sjukförsäkringsavgift 82 399
1212 Föräldraförsäkringsavgift 44 173
1213 Arbetsskadeavgift 5 097
1214 Ålderspensionsavgift 180 453
1215 Efterlevandepensionsavgift 19 878
1216 Arbetsmarknadsavgift 44 235
1217 Allmän löneavgift 163 948
1218 Ofördelade avgifter 0
1219 Nedsatta avgifter 1 699
1241 Sjukförsäkringsavgift 268
1242 Föräldraförsäkringsavgift 1 117
1243 Arbetsskadeavgift 129
1244 Ålderspensionsavgift, netto 5 205
1245 Efterlevandepensionsavgift 502
1246 Arbetsmarknadsavgift 0
1247 Allmän löneavgift 3 912
1248 Ofördelade avgifter 0
1249 Nedsatta avgifter 2 126
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 37 182
1271 Pensionskostnader, företag 35 458
1272 Pensionskostnader, staten 3 866
1273 Förvärvsinkomster 3 938
1274 Egenföretagare 1 362
1275 Övrigt 0
1282 Arbetsgivaravgifter - 1 699
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 039
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 87
1291 Tjänstegruppliv 467
1300 Skatt på kapital 228 671
1311 Skatt på kapital 76 168
1312 Skattereduktion kapital - 15 187
1313 Expansionsmedelsskatt 9
1321 Skatt på företagsvinster 113 738
1322 Skattereduktioner 0
1331 Kupongskatt 5 142
1341 Avkastningsskatt hushåll 0
1342 Avkastningsskatt företag 3 450
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 274
1351 Fastighetsskatt hushåll 689
1352 Fastighetsskatt företag 14 428
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 13 901
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 3 304
1361 Stämpelskatt 12 755
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 542 573
1411 Mervärdesskatt 413 751
1421 Skatt på tobak 11 778
1422 Skatt på etylalkohol 4 096
1423 Skatt på vin 6 021
1424 Skatt på mellanklassprodukter 163
1425 Skatt på öl 4 132
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 6
1431 Skatt på elektrisk kraft 23 184
1432 Energiskatt bensin 11 875
1433 Energiskatt oljeprodukter 11 535
1434 Energiskatt övrigt 301
1441 Koldioxidskatt bensin 7 811
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 15 076
1443 Koldioxidskatt övrigt 770
1451 Svavelskatt 12
1452 Skatt på råtallolja 0
1453 Särskild skatt mot försurning 52
1454 Skatt på bekämpningsmedel 135
1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 2 347
1456 Avfallsskatt 268
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 54
1458 Övriga skatter 126
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 332
1461 Kemikalieskatt 1 116
1471 Fordonsskatt 14 139
1472 Vägavgifter 851
1473 Trängselskatt 2 730
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 2 870
1481 Systembolaget AB:s överskott 206
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 4 900
1483 Skatt på spel 17
1484 Lotteriskatt 1 431
1485 Lotteriavgifter 31
1486 Skatt på annonser och reklam 198
1488 Lokalradioavgifter 143
1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 9
1491 Avgifter för telekommunikation 104
1492 Försäljningsskatt på motorfordon 0
1500 Skatt på import 6 544
1511 Tullmedel 6 510
1512 Sockeravgifter 34
1600 Restförda och övriga skatter 11 329
1611 Restförda skatter, hushåll - 1 410
1612 Restförda skatter, företag - 2 911
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 188
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 775
1623 Anstånd 1 089
1624 Övriga skatter 1 610
1625 Skattetillägg 205
1626 Förseningsavgifter 39
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 238
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400
1633 Anstånd - 1 000
1634 Övriga skatter 510
1635 Skattetillägg 1 085
1636 Förseningsavgifter 392
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 514
1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden 2 461
1644 Batteriavgifter 4
1645 Kväveoxidavgifter 590
1647 Resolutionsavgifter 7 400
1700 Avgående poster, skatter till EU - 6 544
1711 EU-skatter - 6 544
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer - 968 068
1811 Kommunala inkomstskatter - 722 945
1812 Avgifter till AP-fonder - 245 123
1900 Periodiseringar 5 312
1911 Uppbördsförskjutningar 14 120
1921 Kommuner och landsting - 2 081
1922 Ålderpensionssystemet 434
1923 Företag och hushåll - 5 621
1924 Kyrkosamfund - 996
1925 EU 41
1931 Anstånd - 583
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 327 - 13 26 708 - 4 549 27 764
2100 Rörelseöverskott 0 0 3 116 - 1 118 2 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 359 - 370 410
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 0 22 - 5 33
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 235 71 100
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 0 - 515 320
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 500 - 300 1 700
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 362 75 384
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 362 75 384
2300 Ränteinkomster 327 33 2 379 419 1 706
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 1 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 36 0 37
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 8 - 4 34 - 24 68
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 317 37 2 309 442 1 602
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 8 558 - 4 031 11 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 8 558 - 4 031 11 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 858 48 9 908 - 453 10 025
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 65 - 2 954 16 986
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0 - 3 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 289 - 277 3 150 - 215 3 396
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 - 26 1 - 25 27
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 0 21 10 12
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 44 18 388 274 404
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 60 50 1 449 - 118 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 317 197 1 507 193 1 303
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 22 16 194 36 150
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 - 1 0 - 4 4
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 543 24 511
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 263 - 23 296
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 2 - 55 417 - 72 437
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 20 3 18
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 0 - 4 4
2558 Avgifter för årlig revision 17 3 153 - 1 162
2559 Avgifter för etikprövning av forskning - 1 1 30 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 17 - 2 21
2562 CSN-avgifter 41 123 797 - 545 802
2600 Försäljningsinkomster 17 - 3 93 25 67
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 17 - 3 93 25 67
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0 0 0
2700 Böter m.m. 75 - 18 1 102 29 1 187
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 - 1 95 - 12 95
2712 Bötesmedel 51 - 6 773 - 9 953
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. - 1 - 2 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 10 - 10 168 38 90
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 6 0 66 15 48
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 51 - 74 1 190 504 820
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 51 - 74 1 190 504 820
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 8 - 222 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 6 - 14 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 6 - 14 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 2 - 209 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 2 - 209 5 000
4000 Återbetalning av lån 55 - 10 764 - 19 691
4100 Återbetalning av näringslån 0 - 1 1 - 1 1
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0 0 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 - 1 0 0 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 28 - 8 521 - 58 529
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 0
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 28 - 8 521 - 58 529
4500 Återbetalning av övriga lån 27 - 1 243 39 162
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 10 - 2 71 19 1
4526 Återbetalning av övriga lån 17 1 172 20 161
5000 Kalkylmässiga inkomster 917 69 11 429 654 11 294
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 98 - 10 97
5121 Amortering på statskapital 0 0 98 - 10 97
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 917 69 11 331 664 11 197
5211 Statliga pensionsavgifter 917 69 11 331 664 11 197
6000 Bidrag m.m. från EU 1 045 - 12 10 475 - 505 11 272
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 238 - 338 7 779 - 1 073 8 515
6111 Gårdsstöd 79 - 31 6 698 353 6 431
6113 Övriga interventioner 6 - 31 117 - 10 130
6114 Exportbidrag 0 0 0
6115 Djurbidrag 0 0 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 10 - 13 - 40 - 47 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 - 405 - 405 0
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 143 143 1 004 - 963 1 950
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 6 1 15 - 43 162
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0 - 22 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 6 1 15 - 21 162
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 681 256 1 213 493 1 407
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 293 293 293 246 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 388 - 37 920 246 1 407
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 - 2 578 254 979
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 - 2 578 254 979
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 2 - 2 215 - 168 22
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 2 - 2 215 - 168 22
6900 Övriga bidrag från EU 118 72 675 32 186
6911 Övriga bidrag från EU 118 72 675 32 186
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0 0 0
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 100 002
7100 Tillkommande skatter 10 149
7112 Tullmedel 6 469
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 34
7114 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 3 646
7200 Avräkningar - 110 151
7211 Intäkter som förs till fonder - 11 970
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 31 738
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 66 443
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 64 357 11 488 951 338 2 667
9100 Skatt på inkomst - 51 531 - 1 584 40 275 - 13 287
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 15 278 - 297 - 98 937 - 1 739
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto - 36 540 - 1 525 129 905 - 12 668
9141 Kupongskatt 146 241 6 509 1 148
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 23 - 3 458 - 20
9131 Ofördelbara inkomstskatter 1 0 872 - 63
9144 Lotteriskatt 118 - 1 1 468 55
9200 Socialavgifter och löneskatter 67 872 2 329 428 638 23 339
9212 Efterlevandepensionsavgift 994 - 593 13 058 - 6 197
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 168 - 407 75 095 - 2 492
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 685 160 44 891 2 499
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 406 - 270 19 601 1 284
9253 Arbetsskadeavgift 284 - 123 3 638 - 1 286
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 641 160 43 776 2 457
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 185 2 102 184 778 25 413
9291 Särskild löneskatt 36 509 1 302 43 802 1 661
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 17 795 675 28 878 587
9341 Stämpelskatt 1 054 - 105 12 138 - 193
9312 Fastighetsskatt 16 741 780 16 741 780
9400 Skatt på varor och tjänster 39 204 2 750 526 998 24 467
9411 Mervärdesskatt, netto 28 813 2 550 394 357 22 784
9424 Tobaksskatt 938 - 55 11 883 - 193
9425 Alkoholskatt 1 203 63 14 449 439
9428 Energiskatt 6 086 291 69 900 1 283
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 289 92
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 4 923 220
9461 Fordonsskatt 834 - 41 13 273 - 109
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 38 - 320 2 915 - 1 264
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 1 0 48 - 2
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 51 - 1
9436 Skatt på avfall - 7 51 245 - 27
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 3 - 6 118 - 9
9438 Kemikalieskatt 158 158 594 594
9452 Skatt på annonser och reklam 21 - 3 172 - 29
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 100 2
9454 Skatt på spel 1 0 14 0
9455 Lotteriavgifter 2 0 32 2
9458 Lokalradioavgifter 6 6 108 - 17
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 71 17 1 015 119
9463 Trängselskatt 202 1 2 743 164
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 238 10 2 885 45
9471 Tullmedel 544 - 29 6 262 244
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 34 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 32 13 497 131
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 15 46 83 - 2
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 6 731 - 939 - 61 659 - 3 190
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 7 056 - 959 - 65 561 - 3 428
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 325 20 3 902 238
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 2 385 8 249 - 14 050 - 29 347
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 372 683 372 683
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt - 2 009 - 273 - 2 009 - 273
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt - 121 615 - 121 615
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter - 705 - 94 - 705 - 94
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt - 2 120 - 654 - 2 120 - 654
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. - 865 - 706 - 865 - 706
9631 Betalningsdifferenser, övriga - 8 601 - 28 918 - 8 601 - 28 918
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 3 222 8 337 - 27 102 - 29 467
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 256 - 2 4 617 392
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 581 - 86 8 434 - 272
9699 Omföring till 9611-9631 14 050 29 347 14 050 29 347
9700 Nedsättning av skatter 0 0
9728 Nystartsjobb 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 132 8 2 257 98
9811 Skattetillägg 122 7 1 747 95
9821 Förseningsavgifter 9 1 509 3
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
Totala inkomster 67 701 11 522 1 000 722 - 1 974 979 734
SB = statens budget