Juli 2019 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget i juli

Saldot i statens budget blev ett överskott på 28,2 miljarder kronor i juli. Det är 12,5 miljarder kronor högre än juli 2018. Inkomsterna minskade med 3,5 miljarder kronor och utgifterna med 16,0 miljarder kronor.

Hittills i år visar saldot i statens budget på ett överskott på 126,8 miljarder kronor. Det är 18,7 miljarder kronor högre än samma period 2018. För de första sju månaderna uppgår inkomsterna till 648,0 miljarder kronor och minskade med 8,2 miljarder kronor. Utgifterna minskade med 26,9 miljarder kronor och uppgår till 521,2 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
juli 2019
Förändring jämfört
med juli 2018
Utfall
jan–juli 2019
Förändring jämfört
med jan–juli 2018
SB + ÄB
2019
Totala inkomster 84,1 - 3,5 648,0 - 8,2 1 084,0
Skatter 81,1 - 4,2 601,0 - 11,0 1 019,0
Övriga inkomster 3,0 0,7 47,1 2,7 65,0
Totala utgifter 55,9 - 16,0 521,2 - 26,9 1 024,8
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 78,1 5,9 568,5 17,5 996,1
Statsskuldsräntor m.m. 1,0 1,8 13,0 7,6 25,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 26,5 - 26,5 - 67,2 - 50,6 3,6
Kassamässig korrigering 3,3 2,8 6,9 - 1,4 0,0
Budgetsaldo 28,2 12,5 126,8 18,7 61,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2019 är fastställt till 1 351 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket 2018. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för juli uppgick till 104,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 6,7 miljarder kronor (6,8 procent) jämfört med juli föregående år.

Hittills i år uppgår de takbegränsade utgifterna till 751,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 23,4 miljarder kronor (3,2 procent) jämfört med samma period föregående år och cirka 44,3 procent av utgiftstaket har utnyttjats.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
juli 2019
Förändring jämfört
med juli 2018
Utfall
jan–juli 2019
Förändring jämfört
med jan–juli 2018
SB + ÄB
2019
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 78,1 5,9 568,5 17,5 996,1
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 26,3 0,8 183,4 5,9 317,6
Takbegränsade utgifter 104,4 6,7 751,9 23,4 1 313,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt