Juni 2019 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Underskott i statens budget i juni

Saldot i statens budget blev ett underskott på 24,8 miljarder kronor i juni. Det är en skillnad på 7,5 miljarder kronor jämfört med juni 2018 då underskottet uppgick till 17,3 miljarder kronor. Inkomsterna är 0,4 miljarder kronor lägre och utgifterna 7,1 miljarder kronor högre.

Saldot i statens budget för det första halvåret är ett överskott på 98,6 miljarder kronor. Det är 6,2 miljarder kronor högre jämfört med det första halvåret 2018. Inkomsterna är 4,7 miljarder kronor lägre och utgifterna 10,9 miljarder kronor lägre.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
juni 2019
Förändring jämfört
med juni 2018
Utfall
jan–juni 2019
Förändring jämfört
med jan–juni 2018
SB + ÄB
2019
Totala inkomster 60,6 - 0,4 564,0 - 4,7 1 084,0
Skatter 57,3 1,3 519,9 - 6,7 1 019,0
Övriga inkomster 3,3 - 1,8 44,1 2,0 65,0
Totala utgifter 85,5 7,1 465,4 - 10,9 1 024,8
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 83,2 3,8 490,4 11,6 996,1
Statsskuldsräntor m.m. - 1,9 - 0,2 12,1 5,8 25,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 0,8 4,5 - 40,7 - 24,1 3,6
Kassamässig korrigering 4,9 - 1,0 3,7 - 4,2 0,0
Budgetsaldo - 24,8 - 7,5 98,6 6,2 61,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2019 är fastställt till 1 351 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket 2018. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för juni uppgick till 109,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 4,7 miljarder kronor (4,5 procent) jämfört med juni 2018.  

För det första halvåret uppgår de takbegränsade utgifterna till 647,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 16,6 miljarder kronor (2,6 procent) jämfört med samma period föregående år. Hittills i år har knappt 48 procent av utgiftstaket utnyttjats.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
juni 2019
Förändring jämfört
med juni 2018
Utfall
jan–juni 2019
Förändring jämfört
med jan–juni 2018
SB + ÄB
2019
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 83,2 3,8 490,4 11,6 996,1
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 26,3 0,8 157,1 5,0 317,6
Takbegränsade utgifter 109,5 4,7 647,5 16,6 1 313,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt