Juni 2018 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Underskott i statens budget i juni

Saldot i statens budget i juni blev ett underskott på 17,3 miljarder kronor. Det är en skillnad på 4,3 miljarder kronor jämfört med juni 2017 då underskottet uppgick till 13,0 miljarder kronor. Inkomsterna är 5,8 miljarder kronor högre och utgifterna 10,1 miljarder kronor högre.

Saldot i statens budget för det första halvåret är ett överskott på 92,4 miljarder kronor. Det är 22,1 miljarder kronor högre än samma period 2017. Inkomsterna är 48,8 miljarder kronor högre och utgifterna 26,7 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
juni 2018
Förändring jämfört
med juni 2017
Utfall
jan–juni 2018
Förändring jämfört
med jan–juni 2017
SB + ÄB
2018
Totala inkomster 61,1 5,8 568,7 48,8 1 042,9
Skatter 56,0 3,8 526,6 37,9 981,5
Övriga inkomster 5,1 2,0 42,1 10,8 61,4
Totala utgifter 78,3 10,1 476,3 26,7 1 008,8
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79,4 - 0,3 478,8 22,7 990,9
Statsskuldsräntor m.m. - 1,7 - 0,5 6,3 - 1,9 11,4
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 5,3 8,4 - 16,7 4,4 6,5
Kassamässig korrigering 6,0 2,4 7,8 1,5 0,0
Budgetsaldo - 17,3 - 4,3 92,4 22,1 44,3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2018 är fastställt till 1 337 miljarder kronor. Det är 63 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2017. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. De takbegränsade utgifterna för det första halvåret uppgår till 630,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 26,9 miljarder kronor (4,5 procent) jämfört med motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
juni 2018
Förändring jämfört
med juni 2017
Utfall
jan–juni 2018
Förändring jämfört
med jan–juni 2017
SB + ÄB
2018
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79,4 - 0,3 478,8 22,7 990,9
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 25,4 0,7 152,0 4,2 308,7
Takbegränsade utgifter 104,8 0,4 630,9 26,9 1 299,6
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt