Januari 2020 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget blev ett underskott på 3,0 miljarder kronor i januari. Det är en skillnad på 11,7 miljarder kronor jämfört med januari 2019 då det blev ett överskott på 8,7 miljarder kronor. De totala inkomsterna uppgick till 88,3 miljarder kronor, en minskning med 6,2 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år. Utgifterna ökade med 5,5 miljarder kronor och uppgår till 91,3 miljarder kronor.

I tabellerna omfattar SB+ÄB 2020 extra ändringsbudget om stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden enligt riksdagens beslut (bet. 2019/20:FiU49, rskr 2019/20:163).

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
jan 2020
Förändring jämfört
med jan 2019
Utfall
jan–jan 2020
Förändring jämfört
med jan–jan 2019
SB + ÄB
2020
Totala inkomster 88,3 - 6,2 88,3 - 6,2 1 116,1
Skatter 85,0 - 6,2 85,0 - 6,2 1 039,6
Övriga inkomster 3,2 0,0 3,2 0,0 76,5
Totala utgifter 91,3 5,5 91,3 5,5 1 070,9
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 89,1 6,8 89,1 6,8 1 027,2
Statsskuldsräntor m.m. - 1,0 0,0 - 1,0 0,0 29,7
Riksgäldskontorets nettoutlåning 1,3 1,0 1,3 1,0 13,8
Kassamässig korrigering 1,8 - 2,2 1,8 - 2,2 0,3
Budgetsaldo - 3,0 - 11,7 - 3,0 - 11,7 46,9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2020 fastställdes till 1 392 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 41 miljarder kronor (3,0 procent) högre än utgiftstaket 2019. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för januari uppgick till 116,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 7,8 miljarder kronor (7,2 procent) jämfört med januari föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
jan 2020
Förändring jämfört
med jan 2019
Utfall
jan–jan 2020
Förändring jämfört
med jan–jan 2019
SB + ÄB
2020
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 89,1 6,8 89,1 6,8 1 027,2
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,2 1,1 27,2 1,1 326,0
Takbegränsade utgifter 116,3 7,8 116,3 7,8 1 353,3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget