Augusti 2022 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget i augusti

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 44,5 miljarder kronor. Det är 1,1 miljarder kronor högre jämfört med augusti 2021. De totala inkomsterna blev 111,1 miljarder kronor, vilket är 6,3 miljarder kronor lägre än i augusti föregående år. De totala utgifterna blev 7,4 miljarder kronor lägre och uppgick till 66,6 miljarder kronor i augusti. Det beror bland annat på att Affärsverket svenska kraftnät ökade behållningen på sitt konto i Riksgäldskontoret med 12,1 miljarder kronor i augusti, vilket minskar statens totala utgifter.

Hittills i år visar saldot i statens budget ett överskott på 192,3 miljarder kronor, vilket är 90,5 miljarder kronor högre jämfört med motsvarande period 2021. Inkomsterna uppgår till 889,7 miljarder kronor, vilket är 59,2 miljarder kronor högre än för januari-augusti 2021. Utgifterna uppgår till 697,3 miljarder kronor, vilket är 31,2 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
aug 2022
Förändring jämfört
med aug 2021
Utfall
jan–aug 2022
Förändring jämfört
med jan–aug 2021
SB + ÄB
2022
Totala inkomster 111,1 - 6,3 889,7 59,2 1 189,5
Skatter 107,8 - 6,0 800,6 30,7 1 093,7
Övriga inkomster 3,2 - 0,3 89,1 28,6 95,8
Totala utgifter 66,6 - 7,4 697,3 - 31,2 1 211,5
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 84,4 1,6 781,5 - 9,4 1 259,1
Statsskuldsräntor m.m. 1,3 2,0 16,6 17,2 12,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 17,5 - 7,6 - 108,4 - 34,3 - 60,1
Kassamässig korrigering - 1,7 - 3,5 7,7 - 4,7 0,4
Budgetsaldo 44,5 1,1 192,3 90,5 52,8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2022 fastställdes inför årets början till 1 634 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 61 miljarder kronor (3,6 procent) lägre än utgiftstaket för 2021.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna blev 113,3 miljarder kronor i augusti, vilket är 2,8 miljarder kronor (2,5 procent) högre jämfört med augusti föregående år.

För perioden januari-augusti uppgår de takbegränsade utgifterna till 1 011,6 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
aug 2022
Förändring jämfört
med aug 2021
Utfall
jan–aug 2022
Förändring jämfört
med jan–aug 2021
SB + ÄB
2022
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 84,4 1,6 781,5 - 9,4 1 259,1
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 28,9 1,1 230,2 9,0 346,2
Takbegränsade utgifter 113,3 2,8 1 011,6 - 0,4 1 605,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt