Realekonomisk fördelning av anslagen i statens budget 2020

År 2020 uppgick det realekonomiska utfallet för anslagen i statens budget till 1 191 miljarder kronor. Det var en ökning med 178 miljarder kronor (18 procent) jämfört med 2019. Ökningen gällde framförallt transfereringar, som utgjorde 70 procent av utgifterna inom budgetens utgiftsområden 2020.

Den realekonomiska fördelningen av utgifterna som redovisas här är transfereringar, konsumtion, investeringar, räntor och finansiella transaktioner.

Utgifterna i statens budget, realekonomiskt fördelade

Transfereringar

Utgifterna för transfereringar uppgick till 70 procent av de totala utgifterna 2020. Jämfört med 2019 ökade transfereringarna med 152 miljarder kronor eller 22 procent.

Av de totala transfereringarna fick hushållen 41 procent, en ökning med 26 miljarder eller 8 procent jämfört med 2019. Det var främst utgifter för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd samt ersättning för karensavdrag som bidrog till ökningen.

Kommunsektorn fick 32 procent av de totala transfereringarna och var därmed den näst största mottagaren av transfereringar. Under året ökade transfereringarna till kommuner med 61 miljarder kronor (29 procent) främst till följd av åtgärder för att hantera följdverkningarna av sjukdomen covid-19.

Företagssektorn fick 12 procent av de totala transfereringarna. Därmed ökade transfereringarna med 52 miljarder kronor (101 procent) jämfört med 2019. Ökningen av transfereringarna till företagssektorn avsåg främst stöd vid korttidsarbete och ersättning för höga sjuklönekostnader.

Av de totala transfereringarna gick 11 procent till internationell verksamhet. Transfereringarna till internationell verksamhet ökade med 10 miljarder kronor (13 procent) jämfört med 2019. Det var främst högre EU-avgift samt bistånd som medförde de ökade transfereringar.

Konsumtion

Utgifterna för konsumtion uppgick till 22 procent av utgifterna inom budgetens utgiftsområden år 2020. Av de totala utgifterna för konsumtion utgjorde löner inklusive sociala avgifter 60 procent. Löner inklusive sociala avgifter ökade med 11 miljarder kronor (7 procent) jämfört med 2019.

Investeringar

Utgifterna för investeringarna uppgick till 44 miljarder kronor eller 4 procent år 2020. Det var en ökning med 4 miljarder kronor (11 procent) jämfört med 2019.

Räntor

I den realekonomiska gruppen räntor ingår räntor på statsskulden och övriga räntor som till exempel statens utgifter för studiemedelsräntor. Räntorna motsvarade 2 procent av utgifterna inom budgetens utgiftsområden år 2020. Ränteutgifterna minskade med 3 miljarder kronor (12 procent) jämfört med 2019. Minskningen beror främst på att den svenska kronan har stärkts mot andra valutor samt ett lågt ränteläge.

Övrigt finansiellt

Utgifterna för finansiella transaktioner uppgick till 2 procent av utgifterna inom budgetens utgiftsområden eller 23 miljarder kronor. Det var en ökning med 12 miljarder kronor (106 procent) jämfört med 2019. Det beror främst på ett högre utfall för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Anslaget har bl.a. finansierat olika åtgärder för att motverka negativa effekter för företag i samband med spridningen av covid-19.

Utfall 2020 jämfört med 2019

Miljoner kronor

Realekonomisk art Utfall
2020
Utfall
2019
Förändring
2019–2020

Procentuell
förändring
2019–2020
Transfereringar 837 699 685 380 152 320 22,2
  varav till        
  Hushållssektorn 342 315 316 298 26 017 8,2
  Kommunala sektorn 271 763 211 204 60 559 28,7
  Företagssektorn 102 839 51 165 51 674 101,0
  Ålderspensionssystemet 24 999 21 675 3 324 15,3
  Statliga ideella organisationer 6 441 6 080 361 5,9
  Internationell verksamhet 89 343 78 957 10 386 13,2
    varav till EU-institutioner 47 193 37 683 9 510 25,2
Konsumtionsutgifter 265 854 253 508 12 346 4,9
  varav     0  
  Löner inklusive sociala avgifter 158 995 148 380 10 614 7,2
  Omkostnader för konsumtion 73 319 72 626 694 1,0
Lokaler 21 257 20 076 1 181 5,9
Sociala naturaförmåner 12 283 12 425 -143 -1,1
Investeringsverksamhet 44 089 39 913 4 177 10,5
Räntor 19 995 22 720 -2 725 -12,0
  varav     0  
  Räntor på statsskulden 19 463 22 126 -2 663 -12,0
Finansiella transaktioner 23 422 11 359 12 062 106,2
Summa utgiftsområden 1 191 059 1 012 879 178 180 17,6

Kontakt