Underlag till statens finansiella sparande – kvartal 2 2019

Resultatet av beräkningen för andra kvartalet 2019 visar ett positivt finansiellt sparande för staten på 38 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande period föregående år försämrades det finansiella sparandet med 1 miljard kronor. Totalt för första halvåret uppgick sparandet till 29 miljarder kronor.

Inkomsterna ökade med 9 miljarder

Under andra kvartalet ökade statens inkomster med 2 procent eller 9 miljarder kronor för att uppgå till 386 miljarder kronor vid kvartalets slut.

Produktskatterna ökade med 2 miljarder kronor varav mervärdesskatten stod för hela ökningen. Övriga produktionsskatter ökade med 6 miljarder kronor vilket i huvudsak förklaras av att löneskatterna i arbetsgivaravgiften ökade med 6 miljarder kronor till följd av en högre lönesumma i ekonomin. Intäkter av utsläppsrätter ökade med 1 miljard kronor medan resolutionsavgiften minskade med 1 miljard kronor.

Statens intäkter av löpande inkomst- och förmögenhetsskatter var i stort oförändrade. Hushållens skatter minskade med 2 miljarder kronor medan bolagens skatter ökade med 2 miljarder kronor.

Utgifterna ökade med 10 miljarder

Andra kvartalet ökade statens utgifter med 3 procent eller 10 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick utgifterna till 349 miljarder kronor vid kvartalets slut.

Under kvartalet ökade utgifterna för transfereringar med 7 miljarder kronor. Utgifterna för den statliga konsumtionen ökade med 2 miljarder kronor samtidigt som kostnaderna för räntorna minskade med 2 miljarder kronor.

Löpande transfereringar till utlandet minskade med 0,1 miljarder kronor varav EU-avgiften minskade med 1 miljard kronor jämfört med motsvarande period föregående år.

Transfereringar inom Sverige ökade med 8 miljarder kronor. Den största ökningen återfanns inom kommunala sektorn som ökade med 5 miljarder kronor.

Diagram_SRF_aug_2019_B.png

 

Kontakt

Senast uppdaterad: