Underlag till statens finansiella sparande – kvartal 4 2018

Resultatet av den preliminära beräkningen för fjärde kvartalet 2018 visar ett positivt finansiellt sparande för staten på 4 miljarder kronor. Därmed har det varit överskott i statens finansiella sparande 11 av de 12 senaste kvartalen. Jämfört med motsvarande period föregående år försämrades det finansiella sparandet med 6 miljarder kronor. För helåret 2018 blev det ett positivt finansiellt sparande med 61 miljarder kronor, vilket är 15 miljarder kronor lägre än 2017.

Diagram UFS kv 4 2018.jpg

Inkomsterna ökade med 10 miljarder

Under fjärde kvartalet ökade statens inkomster med 3 procent eller 10 miljarder kronor för att uppgå till 362 miljarder kronor vid kvartalets slut.

Produktskatterna ökade med 6 miljarder kronor varav mervärdesskatten ökade med drygt 5 miljarder kronor. Övriga produktionsskatter ökade med drygt 4 miljarder kronor varav löneskatterna stod för hela ökningen till följd av en högre lönesumma i ekonomin.

Statens intäkter av löpande inkomst- och förmögenhetsskatter minskade med 1 miljard kronor. Hushållens kapitalskatter minskade med 4 miljarder kronor och bolagens skatter ökade med 3 miljarder kronor.

För helåret 2018 ökade inkomsterna med 46 miljarder kronor. Produktskatterna ökade 26 miljarder kronor varav mervärdesskatten ökade med 20 miljarder kronor. Övriga produktionsskatter ökade med 18 miljarder kronor som i sin helhet förklaras av ökade löneskatter. Statens intäkter av löpande inkomst- och förmögenhetsskatter minskade med 5 miljarder kronor. Hushållens kapitalskatter minskade med 16 miljarder kronor och bolagens skatter ökade med 11 miljarder kronor.

Utgifterna ökade med 16 miljarder

Fjärde kvartalet ökade statens utgifter med 5 procent eller knappt 16 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick utgifterna till 358 miljarder kronor vid kvartalets slut.

Under kvartalet ökade utgifterna för transfereringar med 10 miljarder kronor. Konsumtionen ökade med drygt 3 miljarder kronor samtidigt som räntekostnader och den statliga momsen ökade med 1 miljard kronor vardera.  

För helåret 2018 uppgick utgifterna till 1 324 miljarder kronor, en ökning med 60 miljarder kronor eller knappt 5 procent. Transfereringarna ökade 44 miljarder kronor, konsumtionen ökade 9 miljarder kronor, investeringar ökade 1 miljard kronor medan räntorna ökade 2 miljarder kronor.

Transfereringarna ökade

Fjärde kvartalet ökade de totala transfereringarna med 10 miljarder kronor. Löpande transfereringar till utlandet ökade med 6 miljarder kronor och inom landet med 3 miljarder kronor.

EU-avgiften ökade med 5 miljarder kronor mellan kvartalen. Förklaringen är att Sverige fick en återbetalning fjärde kvartalet 2017. Under 2018 ökade avgiften med 8 miljarder kronor och uppgick till 34 miljarder kronor.

Transfereringarna till hushållssektorn ökade med 2 miljarder kronor netto. Största ökningen var barnbidragen som ökade med 1 miljard kronor fjärde kvartalet och drygt 4 miljarder kronor mellan åren.

Löpande transfereringar till kommunala sektorn minskade med 1 miljard kronor fjärde kvartalet och ökade med något mellan åren. Kommunmoms, kommunalekonomisk utjämning och skattereduktioner ökade med 4 respektive 12 miljarder kronor mellan kvartalen och åren. Andra stora ökningar avsåg bidragen till folkhälsa och sjukvård samt läkemedelsförmånerna. Samtidigt minskade ersättningarna för mottagande av asylsökande med 7 miljarder kronor fjärde kvartalet och 17 miljarder kronor mellan åren.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: