Underlag till statens finansiella sparande – kvartal 4 2019

Resultatet av beräkningen för fjärde kvartalet 2019 visar ett positivt finansiellt sparande för staten på 14 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande period föregående år ökade det finansiella sparandet med 12 miljarder kronor.

Inkomsterna ökade med 12 miljarder

Under fjärde kvartalet ökade statens inkomster med 3 procent eller 12 miljarder kronor för att uppgå till 381 miljarder kronor vid kvartalets slut. För helåret 2019 uppgick inkomsterna till 1 458 miljarder kronor vilket var 38 miljarder kronor högre än samma period 2018.

Skatter på produktion och import ökade under fjärde kvartalet med 9 miljarder kronor. Produktskatterna ökade med 6 miljarder kronor varav mervärdesskatten stod för hela ökningen. Övriga produktionsskatter ökade med drygt 2 miljarder kronor vilket i huvudsak förklaras av att löneskatterna i arbetsgivaravgiften ökade med  
3 miljarder kronor till följd av en högre lönesumma i ekonomin. Intäkter av spelskatt ökade med 1 miljard kronor medan resolutionsavgiften minskade med 1 miljard kronor.

För helåret 2019 ökade Skatter på produktion och import med 30 miljarder kronor. Produktskatterna ökade med 16 miljarder kronor varav mervärdesskatten stod för mer än hela ökningen. Överskott från Svenska Spel minskade med 2 miljarder kronor.

Övriga produktionsskatter ökade på helåret 2019 med 15 miljarder kronor vilket förklaras av att löneskatterna i arbetsgivaravgiften ökade med 13 miljarder kronor. Intäkter av spelskatt ökade med 4 miljard kronor och intäkter av utsläppsrätter ökade en miljard medan resolutionsavgiften minskade med 3 miljarder kronor.

Oförändrade utgifter

Fjärde kvartalet 2019 blev de totala utgifterna oförändrade jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick utgifterna till 367 miljarder kronor. För helåret 2019 uppgick de totala utgifterna till 1 398 miljarder kronor vilket var en ökning med 3 procent eller 41 miljarder kronor.

Under kvartalet minskade utgifterna för transfereringar med 5 miljarder kronor och räntor med 4 miljarder kronor. Konsumtionen ökade med 6 miljarder kronor samtidigt som statlig moms och beredskapslagring ökade med 1 miljard kronor vardera. Investeringarna var i stort sett oförändrade.

Transfereringar till utlandet minskade med 3 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år. En lägre EU-avgift förklarade hela minskningen.

Transfereringar inom Sverige ökade med 2 miljarder kronor. Ökningen återfanns inom kommunala sektorn under anslaget Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna.

Kapitaltransfereringar inom Sverige uppgick till 5 miljarder kronor vilket var 3 miljarder kronor lägre än samma kvartal 2018. Minskningen beror på att kapitaltransfereringar till företag respektive kommuner blev 2 miljarder kronor lägre.

Diagram_SRF_feb_2020_B.png

Försämring av det finasiella sparandet över tid

Under perioden 2017 till 2019 har utgiftsökningarna varit större än inkomstökningarna vilket succesivt lett till ett minskat finansiellt sparande.

För helåret 2019 uppgick det finansiella sparandet till 60 miljarder kronor vilket var 3 miljarder kronor lägre än samma period 2018 och 16 miljarder kronor lägre än 2017.

Diagram_SRF_feb_helår_2020_B.png

Kontakt

Senast uppdaterad: