Så går omprövningen till

Innan de slutliga svaren för myndighets- och koncernfrågorna fastställs för myndigheten kan myndigheten begära att ESV omprövar svaret för en viss fråga. Myndigheten lämnar då den ytterligare information som den anser motiverar ett annat svar i Hermes. Utifrån denna information gör ESV en slutlig bedömning av svaret.

Kommunikation med myndigheterna som EA-värderas sker via informationssystemet Hermes, i delen som avser EA-värdering. Myndigheterna besvarar myndighetsfrågorna, hämtar rapporter och begär omprövning i Hermes. ESV med flera myndigheter besvarar koncernfrågorna i Hermes.

Processen för myndighetsfrågorna

Alla myndigheter som omfattas av EA-värderingen svarar på sina myndighetsfrågor i Hermes i form av självdeklarationsfrågor. ESV kvalitetssäkrar sedan svaren i den omfattning det är möjligt. Om ESV bedömer att något svar inte är rimligt ändrar ESV myndighetens svar på frågan i Hermes. I samband med det skickas ett mejl till myndigheten om att ESV har ändrat svaret, inklusive ESV:s motivering till varför svaret är ändrat.

Myndigheten har då möjlighet att begära omprövning av ändringen genom att gå in i fliken "Begäran om omprövning" i Hermes under EA-värdering och skriva en orsak till varför de anser ESV:s ändring felaktig. ESV behandlar därefter omprövningen och bestämmer slutligt svar på myndighetsfrågorna.

Fram tills det att koncernfrågorna besvarats i slutet av mars kan ESV även ändra svaren på myndighetsfrågorna om det under arbetets gång konstaterats att myndigheten inte uppfyller något kriterium. Om det sker har myndigheten möjlighet att begära omprövning av ändrade svar.

Processen för koncernfrågorna

ESV med flera myndigheter besvarar koncernfrågorna för alla myndigheter som omfattas av EA-värderingen. Myndigheten ansvarar för att bevaka de svar som anges på deras koncernfrågor och kan begära att ESV omprövar svaret för en fråga. Myndigheten lämnar då den ytterligare informationen som myndigheten anser motiverar ett annat svar i fliken "Begäran om omprövning" under EA-värdering.

Utifrån denna information gör ESV en slutlig bedömning av frågan. Hela omprövningsprocessen sker i Hermes och när processen är klar fastställer ESV myndigheternas svar.

Omprövning 2019

För EA-värderingen för 2019 kan myndigheten begära omprövning fram till den 3 april 2020 av ESV:s ändring av svar på myndighetsfrågorna och av svar på koncernfrågorna.

Alla datum för EA-värderingen framgår i tidplanen.

Kontakt