Myndigheter som omfattas eller undantas från EA-värderingen

EA-värderingen omfattar myndigheter under regeringen som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen. Myndigheter under regeringen som inte är anslutna, till exempel de allmänna pensionsfonderna, kommittéer, utredningar och vissa nämnder, omfattas inte. Myndigheter under riksdagen och andra organ som inte lyder under regeringen men är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen omfattas inte heller.

ESV beslutar årligen om vilka myndigheter som undantas från EA-värderingen. En myndighet kan även på egen begäran ansöka om undantag om den anser att något av nedanstående kriterier är uppfyllt och ESV inte undantagit myndigheten från EA-värderingen i sitt beslut.

En myndighet kan vara undantagen om den

  • har upphört men fortfarande är ansluten till den statliga redovisningsorganisationen.
  • är ansluten till den statliga redovisningsorganisationen utan att ha startat sin verksamhet det år EA-värderingen avser.
  • har mindre än 12 miljoner kronor i verksamhetsomsättning och mindre än 150 miljoner kronor i total omsättning. Vid bedömningen tas hänsyn till myndighetens omsättning under föregående och innevarande år. Vid bedömningen gäller att omsättningen för båda åren ska understiga omsättningsgränserna.
  • är bildad under året (efter 1 januari) och inte har haft verksamhet under hela året.
  • under året påverkas väsentligt av en större ombildning på grund av regeringsbeslut, till exempel byte av verksamhetsort, verksamhetsövergång eller ändrad uppgift som omfattar i allt väsentligt hela verksamheten.
  • saknar många företeelser eller har så många undantag från det ekonomiadministrativa regelverket som mäts i EA-värderingen att myndighetens EA-värde skulle bli missvisande.
  • ska upphöra enligt beslut, eller förslag om att myndigheten ska upphöra finns i budgetpropositionen.

Kontakt