Metod för EA-värderingen

EA-värderingen genomförs dels med en självdeklaration från de myndigheter som ska bli EA-värderade, dels med en extern bedömning från myndigheter som har särskilt ansvar inom ett visst område.

Självdeklarationen och den externa bedömningen består av frågor som besvaras med Ja om bestämmelserna är uppfyllda och med Nej om bestämmelserna i något avseende inte är uppfyllda.

När bestämmelserna inte är tillämpliga för myndigheten är svaret Et. Det kan förekomma om

  • myndigheten har undantag från reglerna eller om informationen omfattas av sekretess
  • den företeelse som frågan mäter antingen saknas eller förekommer i mycket begränsad omfattning.

Myndighetsvärdesfrågorna och koncernvärdesfrågorna besvaras i Hermes

Kommunikation med myndigheterna som EA-värderas sker via informationssystemet Hermes, i den delen som avser EA-värdering. Myndigheterna besvarar myndighetsfrågorna, hämtar rapporter och begär omprövning i Hermes. ESV med flera myndigheter besvarar koncernfrågorna i Hermes utifrån givna kriterier.

Myndigheterna ansvarar för att informationen till EA-värdet är tillförlitlig och rättvisande

Myndigheterna som får ett fastställt EA-värde är ansvariga för att den information som de lämnar till EA-värdet är tillförlitlig och rättvisande. Det är den myndighet som EA-värderas som har fullt ansvar för de svar som lämnas. Detta gäller oavsett vem som utför de ekonomiadministrativa tjänsterna.

För vissa frågor till myndighetsvärdet ska myndigheterna kunna visa spårbarhet som verifierar svaret genom att ange ett diarienummer och datum. Detta framgår av respektive fråga.

ESV har en intern kvalitetssäkringsprocess för att hantera både besvarandet av koncernfrågor och bedömning av myndigheternas svar på myndighetsfrågorna. Om ESV gör en annan bedömning av svaret än myndigheten kan ESV ändra svaret. Myndigheten har därefter möjlighet att begära omprövning av ESV:s ändrade svar.

Myndigheten kan även begära omprövning av svaren på koncernfrågorna. Myndigheten lämnar då den ytterligare information som myndigheten anser motiverar ett annat svar. Därefter gör ESV en slutlig bedömning och fastställer myndighetens tvåställiga EA-värde.

Kontakt