Uppföljning av ekonomiadministrativt regelverk 2020

Under 2020 utvecklar och genomför Ekonomistyrningsverket en ny metod för att följa upp, redovisa och analysera hur myndigheterna efterlever de ekonomiadministrativa regelverken. Den nya uppföljningen ersätter den tidigare EA-värderingen.

Hur och när genomförs uppföljningen?

Uppföljningen av hur myndigheterna följer regelverket kommer att göras i två delar, precis som för EA-värderingen.

Alla myndigheter ska besvara en självdeklaration med frågor om hur man har följt ett urval av regler under året.

ESV gör också en extern bedömning av hur myndigheterna följt vissa regler. Bedömningen grundar sig på information som ESV och andra myndigheter har tillgång till, till exempel i statsredovisningssystemet.

Länk till enkät mejlas ut 27 november 2020

Den 27 november kommer er myndighets registratorsadress få ett mejl med en länk till det system där ni ska besvara frågorna för 2020. Ni ska alltså inte besvara frågor i Hermes som för EA-värderingen. Ni behöver inte heller ha ett särskilt användarkonto för att kunna svara. Enkäten ska besvaras senast den 18 december. 

Extern uppföljning i mars 2021

ESV gör den externa uppföljningen i mars 2021 när myndigheterna har lämnat sina årsredovisningar, och i samband med vårt arbete med underlaget till årsredovisningen för staten. Ni kommer inte att behöva ta del av den uppföljningen eller begära ändringar av svar som gjordes i EA-värderingen.

Redovisning och analys till regeringen i april 2021

Senast den 23 april 2021 lämnar ESV en redovisning och analys av myndigheternas regelefterlevnad till regeringen. Vi kommer inte att sätta värden på enskilda myndigheter utan redovisa den samlade regelefterlevnaden bland myndigheterna. 

Vilka myndigheter omfattas?

Alla myndigheter under regeringen som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen vid utgången av 2020 omfattas av uppföljningen.

En myndighet under regeringen är undantagen om den

  • har upphört men fortfarande är ansluten till den statliga redovisningsorganisationen
  • är ansluten till den statliga redovisningsorganisationen utan att ha startat sin verksamhet.

Dessa myndigheter omfattas inte:

  • Myndigheter under regeringen som inte är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen, till exempel de allmänna pensionsfonderna, kommittéer, utredningar och vissa nämnder.
  • Myndigheter under riksdagen och andra organ som inte lyder under regeringen men är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen.

Kontakt