Uppföljning av ekonomiadministrativt regelverk

Under 2020 och 2021 utvecklade och genomförde Ekonomistyrningsverket (ESV) en ny metod för att följa upp, redovisa och analysera hur myndigheterna efterlever de ekonomiadministrativa regelverken. På samma sätt som tidigare år är en del av uppföljningen av 2022 att myndigheterna som omfattas ska besvara en enkät.

Vilka myndigheter omfattas?

Alla myndigheter under regeringen som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen vid utgången av 2022 omfattas av uppföljningen.

En myndighet under regeringen är undantagen om den

  • har upphört men fortfarande är ansluten till den statliga redovisningsorganisationen
  • är ansluten till den statliga redovisningsorganisationen utan att ha startat sin verksamhet.

Dessa myndigheter omfattas inte:

  • Myndigheter under regeringen som inte är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen, till exempel de allmänna pensionsfonderna, kommittéer, utredningar och vissa nämnder.
  • Myndigheter under riksdagen och andra organ som inte lyder under regeringen men är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen.

Hur och när genomförs uppföljningen?

ESV följer upp hur myndigheterna följer regelverket i två delar. Dels ska alla myndigheter besvara en självdeklaration med frågor om hur man har följt ett urval av regler under året. Dels gör ESV en extern bedömning av hur myndigheterna följt vissa regler. Bedömningen grundar sig på information som ESV och andra myndigheter har tillgång till, exempelvis i statsredovisningssystemet.

Länk till enkät mejlas ut 23 november 2022

Den 23 november kommer er myndighets registratorsadress få ett mejl med en länk till det system där ni ska besvara frågorna för 2022. Ni behöver inte ha något särskilt användarkonto för att kunna svara. Enkäten ska besvaras senast den 14 december 2022.

Extern uppföljning i mars 2023

ESV gör den externa uppföljningen i mars 2023 när myndigheterna har lämnat sina årsredovisningar, och i samband med vårt arbete med underlaget till årsredovisningen för staten. Information om vilka regelverk som ESV följer upp kommer vi att publicera här innan uppföljningen genomförs.

Redovisning i april 2023

I slutet av april 2023 redovisar ESV uppföljningen av myndigheternas regelefterlevnad till regeringen.

EA-uppföljning 2022

Det är regeringen som avgör vilken utformning uppföljningen av efterlevnaden av det ekonomiadministrativa regelverket ska ha. När ESV har fått besked från regeringen om utformningen på uppföljningen för 2022 uppdaterar vi informationen på webbplatsen.

Kontakt