Uppföljning av ekonomiadministrativt regelverk

Under 2020 utvecklade och genomförde Ekonomistyrningsverket (ESV) en ny metod för att följa upp, redovisa och analysera hur myndigheterna efterlever de ekonomiadministrativa regelverken. Uppföljningen för 2021 har genomförts på i stort sett samma sätt som för 2020. Nytt för 2021 är att varje myndighet har fått en rapport med information om de regelavvikelser som framkommit för den egna myndighetens. ESV har även skickat dessa rapporter till Regeringskansliet.

Uppföljningen av hur myndigheterna följt regelverket har gjorts i två delar:

  1. Alla myndigheter besvarade en självdeklaration i december 2021 med frågor om hur man hade följt ett urval av regler under året.
  2. ESV gjorde en extern bedömning i mars 2022 av hur myndigheterna följt vissa regler. Bedömningen grundade sig på information som ESV och andra myndigheter har tillgång till, till exempel i statsredovisningssystemet.

ESV lämnade sin redovisning av uppföljningen av myndigheternas regelefterlevnad 2021 till regeringen den 21 april 2022. I anslutning till det skickades även myndighetsrapporterna till respektive myndighet och respektive ansvarigt departement inom Regeringskansliet.

Myndigheter som omfattas

Alla myndigheter under regeringen som var anslutna till den statliga redovisningsorganisationen vid utgången av 2021 omfattas av uppföljningen.

Dessa myndigheter omfattades inte:

Myndigheter under regeringen som inte är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen, till exempel de allmänna pensionsfonderna, kommittéer, utredningar och vissa nämnder.

Myndigheter under riksdagen och andra organ som inte lyder under regeringen men är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen.

EA-uppföljning 2022

Det är regeringen som avgör vilken utformning uppföljningen av efterlevnaden av det ekonomiadministrativa regelverket ska ha. När ESV har fått besked från regeringen om utformningen på uppföljningen för 2022 uppdaterar vi informationen på webbplatsen.

Kontakt