4.3.5 Elektronisk fakturering

Från första april 2019 gäller en ny lag för e-fakturering, Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. De fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska fakturor som överensstämmer med den europeiska standard för elektronisk fakturering som Europeiska kommissionen har hänvisat till i Europeiska unionens officiella tidning. 

Lagen gäller även om en myndighet ska fakturera en köpare utanför staten och köpet faller inom den nya e-fakturalagen. Då ska fakturan vara elektronisk och följa den europeiska standarden.

Elektronisk fakturering följer samma regler

Samma krav ställs dock på en elektroniskt utfärdad faktura som på en pappersfaktura. Om ni sänder flera elektroniska fakturor samtidigt till samma kund behöver ni bara ange gemensamma uppgifter på dessa fakturor en gång. Det finns inga hinder för att en ofullständig pappersfaktura kompletteras med elektroniska uppgifter så att handlingarna tillsammans kan utgöra en fullständig faktura som uppfyller kraven i 11 kap mervärdesskattelagen. Sambandet mellan uppgifterna måste dock framgå tydligt.

Kontrollera vad som gäller för andra länder

Om ni säljer varor och tjänster till andra länder ska ni kontrollera vilka regler om elektronisk fakturering som gäller i det aktuella landet.

Kontakt