3.1.1 Försäljning av varor till EU-länder

Köparen är skattskyldig när ni säljer varor inom EU

När ni säljer varor inom EU tillämpas destinationsprincipen i stor utsträckning, det vill säga att momsen ska tas ut i, och tillfalla, det land där köparen är momsregistrerad. Köparen har då gjort ett unionsinternt inköp och ska förvärvsbeskatta köpet av varan enligt de regler som gäller i det land där hon eller han är momsregistrerad. Det kan finnas undantag till detta, läs mer i 3 kap 30 a § mervärdesskattelagen.

Villkor för att försäljningen ska kunna göras utan svensk moms

Följande villkor måste vara uppfyllda för att ni som svensk myndighet ska kunna sälja varor till ett annat EU-land utan svensk moms:

  1. Köparen ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land.
  2. Varan ska rent fysiskt transporteras från Sverige till ett land inom EU. Det behöver dock inte vara det EU-land där köparen är momsregistrerad. Det spelar heller ingen roll vem som transporterar varan till det andra EU-landet; det kan vara säljaren, köparen eller en speditör för säljarens eller köparens räkning. Det avgörande är att en gränsöverskridande transport faktiskt görs.
  3. Köparen ska åberopa sitt VAT-nummer i ett annat EU-land när inköpet görs. Ni som säljare ska ange köparens VAT-nummer i fakturan.
  4. Ni som säljare ska ha lämnat korrekta uppgifter om omsättningen i den periodiska sammanställningen. 

Svensk moms gäller i vissa fall även inom EU

Om ni säljer skattepliktiga varor till privatpersoner eller andra icke momsregistrerade personer i andra EU-länder ska ni däremot lägga på svensk moms. Detsamma gäller om köparen inte åberopar något VAT-nummer. Ni ska då hantera försäljningen som vanlig försäljning inom landet.

Redovisning av försäljning till EU-länder

Läs om hur ni ska redovisa er försäljning inom EU i avsnittet Redovisning av försäljning till EU-länder.

Kontakt