2.2.1 Ingen moms på myndighetsutövning

Ni bedriver myndighetsutövning när ni fattar beslut som får rättsliga konsekvenser för medborgarna. Myndighetsutövning kan innebära både beslut som är gynnande för den enskilde (såsom beslut att bevilja ett bidrag) eller beslut som är betungande (såsom beslut att ta ut en avgift).  

Om er försäljning av varor och tjänster ingår som ett led i er myndighetsutövning ska ni inte ta ut utgående moms, eftersom er verksamhet då inte är ekonomisk. Om verksamheten utgör myndighetsutövning ska dock en bedömning göras om verksamheten är så konkurrensutsatt att det skulle leda till betydande snedvridning av konkurrensen om verksamheten inte beskattades. Om så är fallet ska verksamheten ändå anses vara ekonomisk trots att det är myndighetsutövning. 

Avgifter som tas ut enligt 9 och 15 §§ avgiftsförordningen anses ingå som ett led i er myndighetsutövning.

Exempel på ett led i myndighetsutövning

Försäljningen behöver i sig inte vara myndighetsutövning för att vara momsbefriad. Det räcker med att den är ett led i er myndighetsutövning.

Ett exempel: Om en myndighet säljer underlag i form av utredningar eller undersökningar, som hos en annan myndighet ligger till grund för ett beslut som i sig är ett uttryck för myndighetsutövning, kan själva försäljningen av underlagen anses utgöra ett led i myndighetsutövningen.

All verksamhet är inte myndighetsutövning

All verksamhet som statliga myndigheter bedriver är dock inte myndighetsutövning. Att ni som statlig myndighet har monopol på en viss sorts verksamhet betyder inte i sig att det är fråga om myndighetsutövning. Inte heller det faktum att ni har ålagts att bedriva en viss verksamhet innebär per automatik att det är fråga om myndighetsut­övning. Det avgörande är istället förhållandet mellan er som myndighet och den enskilda medborgaren.

Kontakt