2.1.1 Förutsättningar för skattskyldighet

Det finns fyra grundförutsättningar för skattskyldighet, som alla måste vara uppfyllda för att ni ska vara skattskyldiga (den så kallade huvudregeln).

De fyra förutsättningarna är att varorna och tjänsterna ska vara:

1. Omsatta

En vara är omsatt om den levereras mot betalning och en tjänst är omsatt om den tillhandahålls mot betalning. Med betalning menas här inte enbart ersättning i form av pengar utan även ersättning som lämnas i form av en bytesvara eller en bytestjänst. Läs mer om omsättning i 2 kapitlet mervärdesskattelagen.

2. Skattepliktiga/momspliktiga

Enligt mervärdesskattelagen gäller generell skatteplikt, det vill säga omsättning av varor och tjänster är skattepliktiga om dessa inte finns särskilt angivna bland undantagen i 3 kapitlet, mervärdesskattelagen. Undantag från skatteplikt finns exempelvis inom områden för: fastigheter, sjukvård, tandvård och social omsorg, högskoleutbildning, banktjänster och finansieringstjänster, värdepappershandel, försäkringstjänster, kultur, idrott, massmedia, omsättning av vissa fartyg och luftfartyg med mera

Undantag finns också vid myndighetsutövning eller när en försäljning är ett led i myndighetsutövning. Då anses avgifter och annan ersättning som betalas till staten inte som momspliktig omsättning. En myndighet ska därför inte ta ut moms vid myndighetsutövning. Det är inte heller momspliktigt med försäljning av andra tillgångar än omsättningstillgångar eller med försäljning till andra statliga myndigheter.

3. Omsatta i ekonomisk verksamhet

En verksamhet är ekonomisk om den utgör näringsverksamhet enligt 3 kapitlet, inkomstskattelagen (1999:1229). Verksamheten ska en­ligt inkomstskattelagen präglas av självständighet, varaktighet och vinstsyfte. Det finns särskilda regler för vad som räknas som ekonomisk verksamhet inom det offentliga. Statens och affärsverkens omsättning av varor och tjänster mot ersättning räknas som ekonomisk verksamhet även om den inte har något vinstsyfte. Förutsättningen är här i stället att omsättningen inte ska ingå som ett led i myndighets­utövningen (se vidare avsnittet avsnittet ingen moms på myndighetsutövning). Läs mer om ekonomisk verksamhet i 4 kapitlet mervärdesskattelagen.

4. Omsatta inom landet

En vara är omsatt i Sverige om den finns här när den tas om hand av köparen. En tjänst som säljs till beskattningsbara personer (näringsidkare) och momsregistrerade juridiska personer i annat land anses omsatta i köparens hemland. Vid försäljning av tjänster till andra än beskattningsbara personer (näringsidkare) - huvudsakligen privatpersoner - är huvudregeln att tjänsten anses omsatt i säljarens hemland. Det finns dock många undantag från dessa huvudregler, bland annat följande:

  • Tjänster på fastigheter anses omsatta i det land där fastigheten finns.
  • Den del av kulturella tjänster som avser tillträde till evenemang som tillhandahålls en beskattningsbar person (näringsidkare) är omsatt i det land evenemanget äger rum. 
  • Restaurang- och cateringtjänster anses omsatta i det land där tjänsten utförs.

Kontakt