1.9.1 Rättelse av felaktig rekvisition

Rätta felaktiga belopp under året så snart som möjligt

Om ni upptäcker att ni har rekvirerat ett felaktigt belopp bör ni göra en rättelse så snart som möjligt, vilket vanligtvis innebär vid nästa rekvisitionstillfälle.

Rättelse av felaktigt rekvirerat belopp ska normalt bara ske för årets rekvisitioner. Detta beror på att kompensationssystemet för moms bör ses som en förlängning av tilldelningssystemet för anslag. Momskompensationen möjliggör att vissa anslag kan beräknas för att täcka kostnader exklusive moms. En av de grundläggande principerna för redovisning mot anslag är att redovisningen ska avse årets utgifter. Ni ska alltså normalt inte rätta för tidigare räkenskapsår.

Exempel på fel som upptäcks i en rekvisition för tidigare räkenskapsår och som normalt bör rättas är om felet är oväsentligt eller om rättelsen avser omvänd skattskyldighet som innebär att både ingående och utgående moms rättas. I dessa fall blir det ingen effekt på anslaget. 

Om ett väsentligt fel upptäcks i en rekvisition för tidigare räkenskapsår bör ni ta kontakt med ESV och Regeringskansliet för att diskutera hur det ska hanteras.

Blanketten för rekvisition är tidsflexibel

Rekvisitionsblanketten är, till skillnad från skattedeklarationen, inte knuten till en sär­skild redovisningsperiod. Om ni missat att rekvirera ett belopp motsvarande ingående moms vid ett tidigare tillfälle kan ni alltså ta upp beloppet i en senare rekvisition.

För högt belopp eller förräntat belopp ska återbetalas

Om er rättelse består i att ni tidigare rekvirerat ett för högt belopp, ska ni minska månadens rekvisition med motsvarande belopp.

Om ni har fått ränta genom att pengarna varit insatta på myndighetens räntekonto, ska ni också betala tillbaka räntan. Ni minskar då beloppet för månadens rekvisition av ingående moms med både återbetalningsbeloppet och räntan.

Räntan beräknas från den dag då ni fick beloppet till och med den dag då ni betalar tillbaka pengarna. Beräkna räntan utifrån genomsnittsräntan på räntekontot under den aktuella perioden och på det belopp som felaktigt rekvirerats. Om räntan inte överstiger 100 kronor behöver ni inte beakta räntan vid rättelsen.

Kontakt