1.8.2 Redovisning i samband med bokslut

Brytdagens betydelse för den ingående momsen

Ni ska tillämpa en brytdag då den löpande bokföringen för perioden avslutas. Vid årsbokslut ska ni bokföra alla kundfordringar och leverantörsskulder som har fakturerats senast på brytdagen om affärshändelsen inträffade under det gamla räkenskapsåret. För att ni ska ha rätt till kompensation för ingående moms måste bokföringen i dessa fall grunda sig på en faktura.

Om ni har kundfordringar och leverantörsskulder som gäller ekonomiska händelser under det gamla räkenskapsåret, men som inte har fakturerats och kommit er till handa senast på brytdagen, ska ni bokföra med ett annat underlag än faktura. Då har ni kompensationsrätt för den ingående momsen först under det nya året.

Kontakt