1.8.1 Redovisning under löpande år

Kompensationsrätten för ingående moms är kopplad till bokföring enligt god redovisningssed. Den goda redovisningsseden innebär under löpande år bland annat att ni ska bokföra kontanta in- och utbetalningar senast på­följande arbetsdag och andra ekonomiska händelser så snart det är möjligt. Fordringar och skulder ska ni bokföra så snart det kan ske sedan ni fått eller utfärdat en faktura eller någon annan handling, som innebär anspråk på betalning eller annan ersättning. Ni ska även bokföra fordringar och skulder när sådana handlingar saknas, men borde ha funnits enligt god affärssed.

Undantag till huvudregeln i bokföringsförordningen

Om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med god redovisningssed får ni bokföra eko­nomiska händelser vid en senare tidpunkt än de som framgår av bokföringsförordningen. Ett exempel på när det är brukligt, är när en myndighet låter en faktura gå en normal attestrunda innan kostnaden bokförs. Ni bör ankomstregistrera de fakturor som kommer in till er myndighet, så att det är möjligt att få en samlad överblick och kontroll över dem.

Om ni endast har ett mindre antal fakturor på små belopp kan ni tillämpa den så kallade kontant­metoden.

Kontakt