1.5.2 Representation

Från och med 1 juli 2017 har ni inte rätt till kompensation för ingående moms på utgifter för representation eller liknande ändamål. Detta framgår av 4 § i förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

För hjälp med bedömning av vad som kan anses vara representation hänvisar ESV till Skatteverket eftersom representationsbegreppet bedöms utifrån inkomstskattelagen. Skatteverket är normerande myndighet för inkomstskattelagen. Nedan beskrivning bygger på Skatteverkets vägledningar om representation.

Extern representation

Vid extern representation ska representationen ingå som ett naturligt led i samband med förhandlingar av olika slag eller för att inleda eller upprätthålla goda förbindelser med externa parter. Representationen bör uttrycka sedvanlig gästfrihet.

Representation kan bestå av utgifter för mat, dryck, betjäning och kringkostnader som till exempel tea­terbiljetter och liknande. Från och med den 1 juli 2017 har ni ingen kompensationsrätt för den ingående momsen på utgifter för extern representation.

Intern representation

Det som ska bokföras som intern representation avser personalfester (inklusive kringkostnader) och informationsmöten med anställda. Myndigheter har ingen kompensationsrätt för ingående moms på denna typ av interna representationskostnader.

Andra delar som i förmånssammanhang ses som intern representation, exempelvis måltider vid interna kurser för anställda eller interna planeringskonferenser ska inte bokföras som intern representation. Med interna planeringskonferenser menas planering på en högre nivå, till exempel diskussioner om budgetering, personalfrågor och verksamhetsplanering. Utgifter för sådana arrangemang räknas istället som sedvanliga kostnader i verksamheten och därmed gäller full kom­pensationsrätt för ingående moms.

Skatteverkets uttalanden om vad som är intern representation är tämligen vaga. Klart är dock att information eller planering av det löpande arbetet ligger utanför begreppet intern representation. Måltider i samband med sådana interna konferenser ses som arbetsmåltid och är därmed en skattepliktig förmån för den anställde och myndigheten har ingen kompensationsrätt för ingående moms.

Representationsgåvor

För representationsgåvor gäller också från och med 1 juli 2017 att ni inte har rätt till kompensation för den ingående momsen.

Så kallade kringkostnader vid representation

För kringkostnader vid exempelvis personalfester, såsom lokalhyra och musikunderhållning eller uppträdande eller teaterbiljetter och liknande vid extern representation, är kompensationsrätten för ingående moms från och med 1 juli 2017 också borttagen.

Kontakt