1.5 Undantag från kompensationsrätten

Från och med 1 juli 2017 har ni inte rätt till kompensation för ingående moms på utgifter för representation eller liknande ändamål. Detta framgår av 4 § i förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

Ni har inte heller rätt till kompensation för ingående moms om inköpet omfattas av begränsningar i avdragsrätten enligt 8 kapitlet 9 första stycket 1, 3 eller 4 eller 10, 15 eller 16 §§ mervärdesskattelagen. I de fall avdragsrätten är begränsad är kompensationsrätten begränsad i motsvarande utsträckning.

De begränsningar som huvudsakligen berör statlig verksamhet är: 

  1. Utgifter för stadigvarande bostad
  2. Inköp av personbilar eller motorcyklar, med vissa undantag. Om ni hyr en personbil eller en motorcykel för att använda i verksamheten får avdrag i de flesta fall endast göras för hälften av den ingående momsen.

Det finns ytterligare avdragsförbud i mervärdesskattelagen, som kan beröra statliga myndigheter.

Kontakt