Statens tjänstepensionsverks föreskrifter om lämnande av uppgifter till systemet för automatisk matrikelföring (AgVFS 2001:1 A 1)

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller när anställningsmyndigheter lämnar uppgifter till system för automatisk matrikelföring hos Statens tjänstepensionsverk (SPV). Uppgifterna ligger till grund för beräkning ar av och beslut om statliga tjänstepensionsförmåner och premier för statens avtalsförsäkringar.

Tidpunkten för lämnandet av uppgifter

2 § En anställningsmyndighet ska varje månad lämna uppgifter till SPV:s system för automatisk matrikelföring avseende pensionsavtalet PA 16. Detsamma gäller för uppgifter avseende PA 03 som härrör sig till tiden före 2016. Uppgifterna ska ha kommit in till SPV i enlighet med de överföringskrav som verket meddelat. När det gäller andra pensionsavtal ska uppgifterna ha kommit in till SPV senast den 15 januari året efter det åruppgifterna avser.

Sättet att lämna uppgifter

3 § Uppgifter till SPV:s system för automatisk matrikelföring lämnas genom dataöverföring från lönesystem som anställningsmyndigheten använder. Lönesystemet ska vara godkänt av SPV.

Om anställningsmyndigheten inte använder ett lönesystem som är godkänt av SPV, får efter överenskommelse med verket uppgifter lämnas på annat sätt.

  • En begäran om att få lämna uppgifter på annat sätt när det gäller PA 16 ska ha kommit in till SPV senast två månader före den månad då uppgifterna ska lämnas i enlighet med de överföringskrav som verket meddelat.
  • En begäran om att få lämna uppgifter på annat sätt när det gäller andra pensionsavtal än PA 16 ska ha kommit in till SPV senast den 1 december året före det år då uppgifterna ska lämnas.

4 § Anställningsmyndigheterna ansvarar för att uppgifterna till SPV:s system för automatisk matrikelföring är fullständiga och korrekta.

Ytterligare anvisningar

5 § Närmare anvisningar om vilka uppgifter som ska lämnas till SPV:s system för automatisk matrikelföring och hur de ska lämnas meddelar SPV i särskilda överföringskrav.

Kontakt