Bilaga 8: Förändring av myndighetskapitalet

Endast de kolumner och rader där myndigheten faktiskt har ett saldo eller utfall tas med.

  Statskapital Uppskrivnings- kapital Donations- kapital Balanserad kapitalförändring, anslagsfinansierad verksamhet Balanserad kapitalförändring, avgiftsbelagd verksamhet Övrigt (1) Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa
Utgående balans 20X0 (2)                
Ändrad redovisningsprincip (3)                
Rättelser4                
A Ingående balans 20X1 (4)                
Föregående års kapitalförändring (5)                
Utdelning från hel- och delägda företag                
XXXX (6)                
YYYY (6)                
Årets kapitalförändring                
B Summa årets förändring                
C Utgående balans 20X1 (7)                
  1. Om myndigheten har balanserad kapitalförändring i bidragsfinansierad verksamhet anges detta här med rubriken Balanserad kapitalförändring i bidragsfinansierad verksamhet. Om det finns annan kapitalförändring som t.ex. beror på finansiella aktiviteter, uppbördsverksamhet eller andra orsaker infogas en kolumn för den faktiska typen av verksamhet.
  2. Avser utgående balansen från årsredovisningen föregående år.
  3. Dessa rader används om kapitalet ändrats mellan föregående års årsredovisning och årets ingående balans. Skillnaden specificeras för respektive kolumn i förekommande fall på ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel.
  4. Ingående balans 20X1 är den faktiska ingående balansen i räkenskaperna för det aktuella räkenskapsåret, dvs. summan av de tre raderna ovanför.
  5. På denna rad anges hur föregående års kapitalförändring förts om. Summan längst till höger för denna rad ska vara noll.
  6. Här anges andra orsaker till kapitalets förändring i förekommande fall.
  7. Utgående balans 20X1 är den faktiska utgående balansen i räkenskaperna för det aktuella räkenskapsåret, dvs. summan av A och B.

Kontakt