Allt myndigheterna rapporterar i Hermes är viktigt inför regeringens beslut

Peter LinderothVid den här tiden under ett valår brukar regeringen redan ha lämnat sin budgetproposition till riksdagen. Och medan tjänstemännen på Regeringskansliet väntar på beslut påbörjar de arbetet med regleringsbreven. Men i år är allt försenat eftersom det ännu inte finns någon regering. Senast den 15 november behöver dock ett budgetförslag lämnas. Allt detta påverkar ESV direkt genom att vi levererar det informationssystem till Regeringskansliet som gör att de ska kunna producera en budgetproposition.

Den senarelagda budgetprocessen påverkar även myndigheterna genom att inrapporteringen för prognoserna har fått senarelagda datum. Ni som arbetar med rapporteringsunderlagen kanske någon gång funderar på varför ni gör det och hur informationen används av ESV och regeringen. Låt oss utgå från de olika inrapporteringsfrekvenserna för att besvara frågan.

Myndigheterna rapporterar utfall på anslag och inkomsttitlar som ingår i statens budget månadsvis. Rapporteringen används bland annat av ESV och Regeringskansliet för att sammanställa och följa upp utfallet för statens budget. Prognosen för anslagen inrapporteras dels fem gånger om året, bland annat för att Regeringskansliet ska kunna bedöma utgiftsnivåer gentemot utgiftstaket, och dels fyra gånger om året för att ESV ska kunna göra tillförlitliga prognoser om den ekonomiska utvecklingen. Det ger regeringen stöd att bland annat kunna bedriva en politik som är konjunkturellt riktig.

Varje kvartal ska myndigheterna även rapportera in balans- och resultaträkningar. Inrapporteringen gör man med hjälp av S-koder som är en gemensam kodplan för statliga myndigheter. Utifrån myndigheternas inrapportering producerar ESV sedan information om nationalräkenskaperna, som vi kallar "underlag till statens finansiella sparande". Det i sin tur ligger till grund för de nationalräkenskapsberäkningar som Statistiska centralbyrån gör, och används till ekonomiska analyser.

En rad uppgifter ska rapporteras in årligen. Internrevisionsenkäten syftar till att ESV ska kunna publicera en rapport som analyserar och bedömer statusen på internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. Motpartsavstämningen används till att identifiera inomstatliga affärer och därmed få en korrekt konsoliderad årsredovisning för staten. Samma sak gäller för den särskilda informationen. Inrapporteringen av den avgiftsbelagda verksamheten görs för en rapport som visar utvecklingen av den verksamhet som helt eller delvis finansieras med avgifter. Avslutningsvis rapporteras EA-värderingen, där ESV kan värdera hur väl myndigheterna följer det ekonomiadministrativa regelverket.

All inrapportering sker i ESV:s egenutvecklade informationssystem, Hermes. Det gemensamma för all rapportering myndigheterna gör i Hermes är att informationen är väldigt viktig för centrala delar i en väl fungerande stat. Det handlar både om att ESV ska ha god ordning och kontroll på statens finanser och att Regeringskansliet ska kunna göra sitt arbete på ett bra och effektivt sätt. Så, vi är väldigt tacksamma för det arbete ni lägger ner och hoppas att ni förstår att det påverkar på riktigt!

Peter Linderoth
avdelningschef, ESV

Senast uppdaterad: