Statlig styrning i krisens spår

Clas OlssonDen svenska förvaltningen hanterar just nu en av de största utmaningarna i modern tid, i form av det nya coronaviruset. ESV:s senaste prognos visar att de totala effekterna på liv, leverne och ekonomi ännu inte är möjliga att överblicka. Men det är nog säkert att säga att samhället har lång väg kvar till ett normaltillstånd.

Det är för tidigt att avgöra vad staten kan lära sig av den här krisen. Man kan dock konstatera att lärdomarna från bland annat tsunamikatastrofen och flyktingkrisen har stärkt regeringens och Regeringskansliets krisberedskap och samordning samt förmågan att snabbt bereda och kommunicera olika beslutsunderlag.

Den svenska förvaltningsmodellen ger regeringen stort handlingsutrymme att agera i en kris. Regeringsformen slår fast att det är regeringen som styr riket, och den har därmed också en skyldighet att se till att förvaltningen fungerar. Det innefattar inte minst myndighetsförordningens krav på att myndigheterna samarbetar med andra och följer utomstående förhållanden som har betydelse för verksamheten.

Även om regeringen inte kan påverka myndigheterna i enskilda ärenden kan den relativt snabbt styra om deras verksamhet via regeringsuppdrag. Det har vi sett tydliga exempel på de senaste veckorna, bland annat i form av flera samordnings- och informationsuppdrag till Socialstyrelsen.

Regeringen har också visat prov på den form av tillitsbaserad styrning som den förordat de senaste åren. Dels genom att i stor utsträckning förlita sig på Folkhälsomyndighetens expertis i sina beslut. Dels genom budskapet till alla berörda myndigheter att de har regeringen i ryggen även om de behöver vara kreativa för att lösa sin uppgift i den rådande situationen.

Myndigheterna har snabbt fått anpassa sig och hitta nya arbetssätt för att klara sina uppdrag. Vi hjälper varandra inom staten och lånar ut personal till de myndigheter som arbetar som mest intensivt just nu. Min bild är också att den digitala mognaden ökat kraftigt på kort tid för att klara av ett ökat distansarbete.

Att myndigheterna går samman och hanterar krisen på nya sätt införlivar det övergripande målet för förvaltningspolitiken om en innovativ och samverkande statsförvaltning. Genom att fortsätta jobba tillsammans och utveckla våra digitala arbetssätt har vi goda förutsättningar att klara det här bra.

När vi kommit ut på andra sidan kan det dock finnas anledning att utvärdera krishanteringen för att se vad vi kan lära oss. Vid behov bör både styrning och beredskap utvecklas så att förvaltningen kan stå ännu bättre rustad nästa gång.

Clas Olsson
generaldirektör, ESV