Samordnat arbete med rättsliga kvalitetsuppföljningar

martin-sparr-ledare.JPGDe senaste åren har ESV fått ökade anslag för att förstärka förmågan att analysera myndigheter och lämna förslag till effektiviseringar i staten. Inom ramen för detta arbete har vi bland annat genomfört egeninitierade analyser av myndigheternas budgetunderlag och hur myndigheter använder sina anslagna medel.

Vi har även kartlagt hur några av de så kallade välfärdsmyndigheterna följer upp och bedömer rättslig kvalitet i sina beslut. Kartläggningen visar att olika typer av uppföljning behövs och att det skulle vara värdefullt med ökad transparens och metodutveckling genom samverkan.

I regleringsbrevet för 2022 har ESV fått regeringens uppdrag att initiera och samordna en arbetsgrupp med berörda myndigheter inom området. Viktiga frågor för gruppen blir att överväga hur området kan bli mer transparent, om erfarenhetsutbytet kan vidareutvecklas och om det finns anledning att utveckla metoderna.

Det är bra att ESV har möjligheten att identifiera den här typen av utvecklingsområden och lämna förslag på möjliga åtgärder. Många myndigheter arbetar i dag med att bli mer datadrivna vilket på sikt bör kunna möjliggöra att vi i staten blir ännu bättre på att hantera såväl bias som brus, alltså den oönskade variabiliteten i bedömningar som borde vara identiska. Vi ser mycket fram mot att få diskutera dessa frågor i arbetsgruppen och med andra intresserade.

För den som vill fördjupa sig i ämnet kan jag rekommendera boken Brus: det osynliga felet som stör våra bedömningar – och vad du kan göra åt det, av bland andra Nobelpristagaren Daniel Kahneman.

Martin Sparr,
chef enheten Statlig styrning, ESV