Delade erfarenheter ökar kunskapen i staten

Efterfrågan är stor på fysiska mötesplatser för erfarenhetsutbyte i staten. Det är en av insikterna från ett pågående arbete med kundresor där vi lär känna våra målgrupper ännu bättre.

En ny sådan mötesplats är nätverket för intern styrning och kontroll, där de inledande träffarna har varit välbesökta. Det kan vara ovant att publikt dela med sig av sin egen myndighets arbete och utmaningar, men diskussionerna i nätverket har varit livliga. En förutsättning är att alla är med och bidrar till kunskapsutbytet, så vi ser fram emot att fortsätta få ta del av myndigheters olika erfarenheter.

Kunskapsutbyte kan även bidra till samverkan och samskapande. Det är utgångspunkten i två Vinnovafinansierade projekt som ESV har initierat. Under våren har ESV analyserat en del av det system som ska bidra till regeringens mål för life science-området. Underlaget har vidareutvecklats genom workshoppar med representanter för staten, industrin, forskare samt hälso- och sjukvården. Arbetet har resulterat i en systembeskrivning som Regeringskansliet kan använda för att utveckla den statliga styrningen inom området. Det har också bidragit till att utveckla en metod som blir utgångspunkten för ESV:s kommande systemanalyser.

ESV har även startat upp ett datalabb för resultaten i staten, tillsammans med forskare vid KTH, RISE och Uppsala universitet. Datalabbet ska främja en ny form av analys- och beslutsstöd för olika nivåer i offentlig sektor, med målet att skapa en webbaserad tjänst med verktyg för sökningar, analys och visualisering. Vi söker ett nära samarbeta med andra myndigheter och organisationer för att utveckla kunskapen om resultaten i staten, så hör gärna av dig till mig om du vill vara med och bidra.

Det är dock inte nödvändigt att starta omfattande projekt för att kunna dra nytta av andras erfarenheter för att utveckla verksamheten. Ett annat sätt är att löpande följa upp och utvärdera myndighetens insatser. Det är utgångspunkten för ESV:s stöd för effektivisering, som bygger på våra samlade insikter från flera myndigheters effektiviseringsinsatser. Nästa steg är att utveckla stödet tillsammans med er som vill använda det i praktiken.

Att inspireras av andras goda exempel och lära oss av varandras misstag bidrar till att nå politikens mål om en innovativ statsförvaltning. Så ESV kommer att fortsätta skapa utrymmen för att träffas, dela erfarenheter och öka våra kunskaper.

Martin Sparr
enhetschef, statlig styrning, ESV

Kontakt

Senast uppdaterad: