Öppenhet och regelefterlevnad är en förtroendefråga

Som anställda i staten arbetar vi på medborgarnas uppdrag. Därför är förtroendet för oss myndigheter väldigt viktigt. Att vi ska följa lagar och regler kan anses självklart, men det finns många situationer med tolkningsutrymme där det inte är givet vad som är rätt eller fel. Myndigheternas regelefterlevnad kan dock ha stor påverkan på förtroendet.

ESV strävar efter att utveckla de statliga regelverk vi ansvarar för, bland annat inom internrevision och de ekonomiadministrativa bestämmelserna. Det är också två områden där myndigheterna överlag är väldigt bra på att tillämpa reglerna, enligt ESV:s årliga uppföljningar. EA-boken är ett stöd för alla som arbetar med ekonomistyrningsfrågor och har nyligen reviderats för 2018. Ta gärna del av nyheterna så att vi i staten får ett lika bra resultat i EA-värderingen nästa år!

Något annat som kan påverka förtroendet är att vara öppna med det vi gör så att det går att få insyn i myndigheternas verksamhet. ESV sammanställer stora mängder information som bland annat används som beslutsunderlag till politikerna, men som även kan vara till nytta för andra målgrupper. Det är till exempel prognoser över de offentliga finanserna och inrapporteringen till statsredovisningen (statens koncernredovisning). Med hjälp av statsredovisningen kan ESV löpande sammanställa utfallet för statens budget. Det är information som kan vara ett underlag för att granska statens verksamhet, vilket flera frågor från journalister visar.

ESV har nyligen publicerat utfallet för statens budget som öppna data på vår webbplats, där man kan se myndigheternas data i detalj på anslag och inkomsttitlar för varje månad 2006–2018. ESV:s ambition är att presenterar fakta och ge saklig information inom våra verksamhetsområden. Att publicera öppna data är ett sätt att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att presentera fakta på ett tillgängligt sätt.

Det är vi glada över att kunna göra, men det hade inte varit möjligt utan hjälp från alla ni över 200 myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen som regelbundet rapporterat in underlag till oss genom åren. Tillsammans hjälps vi åt för att göra Sverige lite öppnare och på så sätt lite rikare.

Clas Olsson, generaldirektör ESV

Senast uppdaterad: