Vill du vara med och utveckla resultaten i staten?

2019-09-23 | Nyhet

ESV:s Vinnova-finansierade datalabb Resultaten i staten har dragit igång på allvar. Utvecklingsprojektet har fem olika inriktningar och fokuserar bland annat på månadsutfallet för statens budget, BNP-prognoser samt textanalys av myndigheternas budgetunderlag och årsredovisningar. Hör gärna av dig om ni vill bidra till arbetet.

Syftet med ESV:s datalabb är att skapa en ny form av analys- och beslutsstöd för olika nivåer i offentlig sektor. Genom att knyta samman flera befintliga datamängder och använda metoder för maskin- och djupinlärning vill ESV skapa ett webbaserat labb med verktyg för sökningar, analys och visualisering.

Fem huvudinriktningar med flera delprojekt

Arbetet kommer att bedrivas i olika delprojekt som kan ha beröringspunkter med flera av projektets fem huvudinriktningar:

  1. Månadsutfallet för statens budget. Vi kommer att göra en behovsanalys för att ta reda på hur man kan använda den data som ESV löpande samlar in. Baserat på analysen är målet att utveckla ett webbaserat verktyg för att analysera och visualisera utfallet, och i förlängningen koppla på AI-algoritmer som utför en del av analyserna som redan görs.
  2. BNP-prognoser. Vi kommer att testa olika algoritmer för att automatiskt analysera internationella prognossiffror och ESV:s prognoser över statens budget och de offentliga finanserna. Sedan jämför vi algoritmernas prognoser mot det faktiska utfallet. Arbetet är baserat på en redan genomförd IMF-studie på sju andra länder. Resultatet kommer att presenteras i ett akademiskt paper tillsammans med forskare på KTH.
  3. Nyckeltal i Hermes. Vi kommer att arbeta för att öppna upp och tillgängliggöra data som finns i statsredovisningssystemet i Hermes. Dessutom vill vi utveckla en prototyp för en mer interaktiv och webbaserad nyckeltalsapplikation, som både Regeringskansliet och andra myndigheter kan använda i sin styrning av verksamheter.
  4. Textanalys av budgetunderlag och årsredovisningar. Vi kommer att omvandla texterna till öppen data som kan användas för att utveckla och träna befintliga språkteknologiska algoritmer. Dessutom kommer vi utveckla egna funktionaliteter och modeller för att automatiska extrahera resultatbeskrivningar ur texterna. Arbetet drivs tillsammans med Uppsala universitet.
  5. Orsakssamband i offentliga utredningar. Som ett första steg kommer vi tillgängliggöra en begränsad tidsserie av betänkanden från statens kommittéväsende (SOU:er). För dessa ska vi utarbeta och dela modeller/algoritmer för automatisk annotering och träning av modellerna, för att automatiskt extrahera orsakssamband ur innehållet.

Var med och bidra i arbetet

ESV är intresserade av att höra vilka behov och tankar det finns inom området från alla som jobbar med resultat, effektivitet och utveckling inom statsförvaltningen, men även från näringslivet och andra sektorer. Hör gärna av dig till ESV:s projektledare Svenne Junker om du vill vara med och bidra till arbetet.

Dela

Kontakt