Många myndigheter använder ledningssystem

2019-12-06 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kartlagt i vilken utsträckning myndigheter använder ledningssystem för ekonomisk styrning. Nästan alla myndigheter i kartläggningen har sådana, men få använder själva begreppet. Det vanligaste ledningssystemet är för planering och uppföljning. Speciellt för detta ledningssystem är att det saknar den tyngd på dokumentation, sök- och spårbarhet som finns inom många andra ledningssystem.

Nästan alla myndigheter som deltog i kartläggningen har ett ledningssystem enligt en allmän definition av ledningssystem som systematiserat arbete. Men myndigheterna benämner det sällan just ”ledningssystem”. Här är ”styrmodell” ett vanligare begrepp. Undantagen är områden med förordningskrav på att upprätta ett ledningssystem för ett visst syfte, exempelvis informationssäkerhet och miljö.

Vanligast med ledningssystem för planering och uppföljning

Det är vanligast att myndigheterna har ett ledningssystem för planering och uppföljning. Flera myndigheter beskriver det som ett övergripande ledningssystem som ofta har kopplingar med informationsutbyte till myndighetens övriga ledningssystem. Flera myndigheter har även beaktat de perspektiv som ingår i processen för intern styrning och kontroll, och integrerat det arbetet med myndighetens övergripande planering och uppföljning.

Saknar tyngd på dokumentation, sök- och spårbarhet

Myndigheterna ser på planering och uppföljning som ett mer idéburet och mindre formstyrt sätt att styra. Tyngdpunkten utgår ofta från exempelvis myndighetens vision, värderingar, samband och beroenden. Ledningssystemen för planering och uppföljning saknar också den tyngd på dokumentation, sök- och spårbarhet som kan finnas inom andra ledningssystem, till exempel för redovisning och rapportering.

Utgångspunkt i myndighetsförordningen

Syftet med kartläggningen är att öka kunskapen om hur myndigheter organiserar sin styrning med ledningssystem. Utgångspunkten är myndighetsförordningens skrivningar om att ”myndighetsledningen ska fastställa de närmare föreskrifter som behövs om formerna för den egna verksamheten samt säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar betryggande”. Ett ledningssystem kan ge myndighetsledningen den ordning och reda som behövs.

Var med och bidra till ESV:s fortsatta arbete

ESV vill ta reda på om fler myndigheter använder ledningssystem. Vi tar också gärna emot synpunkter på hur ESV kan fortsätta arbeta med ledningssystem. Du som arbetar på en myndighet under regeringen som vill vara med och bidra till arbetet får gärna fylla i vår webbenkät om ledningssystem. Du kan svara på enkäten till och med den 31 december 2019.

Dela

Kontakt