Framtidens ekonomiska rapportering engagerar

2019-10-29 | Nyhet

Det finns flera utmaningar med dagens ekonomiska rapportering i staten. Därför har ESV börjat skissa på en vision för en effektivare och mer ändamålsenlig budget- och årsredovisningsprocess. Visionen diskuterades på två seminarier under ESV-dagen den 15 oktober, och myndigheternas synpunkter kommer att vägleda arbetet i nästa steg i utvecklingsprocessen.

Regelverket för statens ekonomiska rapportering är omfattande. Det är också vanligt att det finns olika källor till samma information, att samma information behöver rapporteras flera gånger och att tiden för att kvalitetssäkra uppgifterna är begränsad. Det skulle kunna vara lättare att sammanställa tidsserier utifrån underlaget och hur väl anpassad är nuvarande process och system för framtidens behov av rapportering och information?

Vision: rapportera alla uppgifter digitalt, en gång på ett ställe

Utifrån de nuvarande utmaningarna har ESV börjat skissa på en vision för en effektivare och mer ändamålsenlig rapportering. Kort beskrivet ska all information som behövs för att sammanställa årsredovisningar och budgetunderlag i staten rapporteras i ett digitalt format, en gång, på ett ställe, med hjälp av strukturerade mallar. Med bara en källa till varje uppgift kan man undvika felkällor, öka kvaliteten i informationen och frigöra tid för alla inblandade. Med en mer enhetlig rapportering blir det även lättare att hämta ut informationen på olika sätt. Det skulle effektivisera arbetet för myndigheterna, ESV, Finansdepartementet och även för Riksrevisionen.

Engagerade diskussioner vägleder utvecklingsarbetet

ESV-dagen den 15 oktober diskuterades framtidens ekonomiska rapportering på två seminarier med drygt 100 verksamhetscontrollers, redovisningsansvariga och andra som arbetar med eller använder myndigheternas årsredovisning och budgetunderlag. Diskussionerna visade på några tydliga inriktningar:

  • Tidsbrist är en av de största utmaningarna med nuvarande rapportering.
  • Årsredovisningen är högst prioriterat för att bli den första delen som utvecklas.
  • Utvecklingen bör i första hand fokusera på en effektiv rapportering där samma information bara rapporteras en gång, för att sedan kunna återanvändas.
  • Att få ett systemstöd för rapporteringen i form av exempelvis strukturerade mallar för årsredovisning och budgetunderlag är också efterfrågat.
  • Det borde gå att sträva mot att använda digitaliseringens möjligheter ytterligare i utvecklingsarbetet, till exempel med hjälp av AI.

– Det var väldigt engagerade diskussioner och överlag verkar myndigheterna stödja ESV:s vision. ”Det är bara att köra igång”, som en av deltagarna uttryckte det. Det var intressant att ta del av alla synpunkter och de kommer att vägleda nästa steg i utvecklingsarbetet, säger Lena Malmqvist, chef för enheten statsredovisning, ESV.

Dela

Kontakt