Juridisk information

Uppgifter om myndigheten

Postadress: Ekonomistyrningsverket, Box 45316, 104 30 Stockholm
Telefon: 08-690 43 00
Fax: 08-690 43 50
E–post: registrator@esv.se

Besöksadress: Drottninggatan 89, Stockholm

Organisationsnummer: 202100-5026

Offentlighetsprincipen

ESV är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Personuppgifter som inkommer till ESV via e-post, eller andra kanaler, blir också allmänna handlingar.

Personuppgiftsansvarig

ESV är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom myndighetens verksamhet.

Behandling av personuppgifter

ESV behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet och enbart i den mån det behövs för att utföra våra uppgifter.

Alla uppgifter som riksdag eller regering har gett i uppdrag till ESV att utföra är av ett allmänt intresse. Den behandling av personuppgifter som ESV utför är därmed också huvudsakligen av allmänt intresse. ESV beaktar vid all personuppgiftsbehandling att den är ändamålsenlig, effektiv och inte medför ett onödigt intrång i enskildas privatliv.

ESV behandlar dina personuppgifter på webbplatsen när du

  • anmäler dig till utbildningar, konferenser och andra evenemang som ESV arrangerar
  • söker ett jobb
  • beställer publikationer
  • anmäler dig till nyhetsbrev
  • registrerar dig som användare i Hermes.

ESV tillämpar inte automatiserat beslutsfattande och profilerar inga personuppgifter.

ESV sparar bara dina uppgifter så länge det är nödvändigt och så länge ESV har lagstadgad skyldighet att göra det.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos ESV, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Du kan ha rätt att begära rättelse om du anser att ESV behandlar dina uppgifter felaktigt, eller radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig, om dessa uppgifter inte måste bevaras på grund av annan lagstiftning som till exempel enligt regler om allmän handling och arkivering.

Dataskyddsombud

ESV:s dataskyddsombud når du genom att mejla till dataskyddsombud@esv.se. Dataskyddsombudet omfattas av offentlighets- och sekretesslagens regler.

Kontakt