Regeringsuppdrag

Här finns regeringens uppdrag till ESV.

Uppdrag i regleringsbrev

 • Myndigheten ska ta fram en rapport om den ekonomiska styrningen i staten, som bland annat innehåller en redogörelse för vad den ekonomiska styrningen omfattar, hur den har utvecklats och förändrats över tid och vilka utmaningar den står inför. Med den ekonomiska styrningen avses resultatstyrningen, den finansiella styrningen, den interna styrningen och kontrollen samt internrevisionen. Rapporten ska både utgöra en kunskapskälla och vara ett diskussionsunderlag för den framtida utvecklingen av den ekonomiska styrningen i staten. Myndigheten ska samråda med Riksgäldskontoret beträffande beskrivningen av den del av den ekonomiska styrningen som omfattar statens garanti- och utlåningsverksamhet. Rapporten ska belysa den ekonomiska styrningen från myndigheternas, regeringens och riksdagens perspektiv.

  Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets...

  Läs hela

 • Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 10 februari
  • 4 maj
  • 27 juli
  • 23 oktober.
 • Myndigheten ska ta fram ett underlag som visar utfallet 2019 för utgifterna för den forskning och utveckling (FoU) som staten ansvarat för och som motsvarar nationalräkenskapernas definition av FoU. Underlaget ska även innehålla en kvot för hur stor del av varje anslag som använts för FoU, som möjliggör en prognos för framtida utfall.

  Underlaget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 14 juni 2020.

  Nyhet om underlaget

 • Myndigheten ska följa upp i vilken utsträckning de ändrade bestämmelserna för myndigheternas resultatredovisningar i 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag har fått genomslag. I uppdraget ingår att analysera årsredovisningarna för ett urval av myndigheter samt att följa upp hur dessa myndigheter har arbetat för att kunna redovisa enligt de nya kraven.

  Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2020.

  ESV:s rapport

 • Myndigheten ska utreda om urvalet av de myndigheter som följer internrevisionsförordningen (2006:1228) är ändamålsenligt. Utredningen ska även avse om anställningskravet i 2 § internrevisionsförordningen är ändamålsenligt eller om internrevisionen vid vissa myndigheter bör kunna samordnas. Utredningen ska dessutom omfatta förutsättningarna för att särskilda granskningar som genomförs vid myndigheterna i större utsträckning ska kunna samordnas. I utredningen ska särskilt kraven för myndigheter som förvaltar EU-medel belysas, bl.a. med avseende på hur kraven på att följa internrevisionsförordningen kan påverkas av ändrade regelverk i den nya programperioden inom EU. Myndigheten ska vid behov lämna förslag på regeländringar.

  Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets...

  Läs hela

 • Myndigheten ska göra en översyn av de strukturer för styrning och uppföljning som används för den avgiftsbelagda verksamheten och vid behov lämna förslag till ändringar i strukturerna. Översynen syftar till att stärka styrkedjan i budgetunderlagen, budgetpropositionen, regleringsbreven och årsredovisningarna. Även myndigheternas rapportering till Ekonomistyrningsverkets årliga avgiftsrapport bör beaktas. Förslagen bör utformas på ett sådant sätt att det skapas ett effektivt informationsflöde som underlättar en framtida digitalisering.

  I uppdraget ingår också att analysera den styrning som sker av de avgiftsbelagda verksamheter som inte har full kostnadstäckning som mål. Analysen bör omfatta vilka ekonomiska mål som sätts, hur intäkter och kostnader följs upp, och i vilken omfattning de ekonomiska målen omprövas....

  Läs hela

 • Myndigheten ska i enlighet med vad som angavs i dess regleringsbrev för 2019 genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2015–2019. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 20 mars 2020.

  ESV:s rapport

Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut

 • Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att analysera Affärsverket svenska kraftnäts (Svk) ekonomiska mål i enlighet med vad som beskrivs under rubriken Närmare om Svk:s ekonomiska mål.

  Vid genomförandet av uppdraget ska Riksrevisionens rekommendationer till regeringen vad gäller Svk:s ekonomiska mål beaktas (RiR 2016:28 Förutsättningar för en säker kraftöverföring och RiR 2018:5 Regeringens styrning av affärsverken) och regeringens bedömningar i skrivelsen Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring (skr. 2016/17:148).

  Svk ska bistå Ekonomistyrningsverket med de uppgifter och förutsättningar som krävs för att genomföra uppdraget. Ekonomistyrningsverket ska vid genomförandet av uppdraget på lämpligt sätt ta till vara de kunskaper som finns hos Energimarknadsinspektionen. För...

  Läs hela

 • Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att följa upp hur de
  stöd som införts eller förändrats med anledning av det nya coronaviruset
  som orsakar sjukdomen covid-19 förvaltas hos de myndigheter som betalar
  ut stöden, främst avseende vilka kontrollåtgärder som vidtas i syfte att
  motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från dem. Uppdraget omfattar såväl genomförda som framtida reformer av detta slag. I
  uppdraget ingår även att vid behov bistå de utbetalande myndigheternas
  arbete med att införa effektiva och ändamålsenliga system för kontroll av
  utbetalningar av stöden, genom att ge stöd till erfarenhetsutbyte
  myndigheterna emellan.

  Myndigheterna ska bistå ESV vid genomförandet av uppdraget.

  ESV ska beakta de resultat, överväganden och förslag som presenteras i
  betänkandena Samlade åtgärder för ...

  Läs hela

 • Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att föreslå en metod som möjliggör för sådana universitet och högskolor som är värdar för forskningsinfrastruktur att ta ut avgifter för nyttjande av denna. I uppdraget ingår att analysera vilken inverkan olika finansieringsformer och modeller kan ha på användningsgraden. Regleringen ska möjliggöra för de aktuella universiteten och högskolorna att ta ut avgifter av både privata och offentliga aktörer.

  Den forskningsinfrastruktur som omfattas av uppdraget är sådan för vilken ett universitet eller högskola står värd och där det finns ett behov av att ta ut avgifter från externa användare oavsett om det är en annan myndighet eller privat aktör.

  Ekonomistyrningsverket ska föra en dialog med Vetenskapsrådet samt ett urval av universitet och högskolor. Uppdraget...

  Läs hela

 • Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att i enlighet med vad som anges under rubriken Uppdraget göra en översyn av den finansiella styrningen av Trafikverket. Vidare ska ESV göra genomgång av Trafikverkets underlag till regeringen avseende myndighetens investeringsverksamhet som myndigheten gör i enlighet med  regeringens beslut om fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029. Trafikverket ska bistå ESV i arbetet.

  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2020 avseende den finansiella styrningen och senast den 15 april 2021 avseende myndighetens underlag om investeringsverksamheten. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) under arbetets gång.

  Uppdraget

  ESV:s översyn ska göras med utgångspunkt i riksdagens och regeringens styrning...

  Läs hela

 • Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att analysera finansieringsformerna för förvaltningsgemensamma digitala tjänster. ESV ska föreslå en metod för hur utvecklingskostnader för förvaltningsgemensamma digitala tjänster bör fördelas inom staten och hur ansvaret för sådana tjänster i de fall det är lämpligt kan föras över till Myndigheten för digital förvaltning (Digg). Uppdraget ska utföras i enlighet med det som framgår under rubriken Närmare om uppdraget.

  Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) under arbetets gång. ESV ska i en delrapport redovisa förslaget på fördelning av utvecklingskostnader till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 mars 2020. Uppdraget ska i övriga delar slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 16 oktober...

  Läs hela

 • Statskontoret ska tillsammans med Ekonomistyrningsverket se över Sidas effektivitet. I uppdraget ingår bland annat att analysera om myndighetens ledning, styrning, uppföljning och kontroll säkerställer ett ändamålsenligt genomförande av verksamheten och god effektivitet. Myndigheterna ska även belysa om regeringens styrning är ändamålsenlig och analysera i vilken grad Sidas metoder för ekonomisk planering svarar upp mot de ramar som följer av regeringens beslut.

  Regeringens beslut

  Regeringen ger Statskontoret och Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att analysera och bedöma Sidas effektivitet, ledning, styrning, kontroll och uppföljning. I uppdraget ingår att lämna förslag på åtgärder som regeringen och myndigheten bör vidta för att utveckla dessa delar.

  Syftet med uppdraget är att främja god organisatorisk och ekonomisk effektivitet i myndigheten...

  Läs hela

 • Regeringen ger Ekonomistyrningsverket i uppdrag att stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk i framtagandet av myndigheternas budgetunderlag för 2021, inklusive fortsatt utveckling av Försvarsmaktens investeringsplaner för anskaffning och vidmakthållande.

  Ekonomistyrningsverket ska även stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk i framtagandet av eventuella ekonomiska underlag som myndigheterna lämnar till regeringen inför försvarsbeslutet 2021.

  Ekonomistyrningsverket ska i anslutning till överlämnandet av de ovan nämnda underlagen, till regeringen (Försvarsdepartementet) redovisa sina iakttagelser från arbetet.

  PM

  ESV:s iakttagelser i arbetet med underlag till försvarspolitisk proposition

 • Regeringens beslut

  Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att utveckla och genomföra en ny metod för uppföljning, redovisning och analys av myndigheternas efterlevnad av det ekonomiadministrativa regelverket 2020. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 23 april 2021. Ekonomistyrningsverket undantas från kraven i 3 § 6 och 7 § 2 förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket att fastställa och rapportera ekonomiadministrativa värden för myndigheterna avseende 2020.

  Bakgrund

  ESV har sedan drygt 20 år tillbaka fastställt ekonomiadministrativa värden (EA-värden) för det stora flertalet av myndigheterna under regeringen. Avsikten med värderingen är att följa upp regelefterlevnaden hos myndigheterna. Genom uppföljningen ges en bild av kvalitén i administrationen hos myndigheterna som är värdefull för...

  Läs hela

 • Uppdrag att göra en översyn av Statens jordbruksverks ekonomiadministrativa processer och rutiner

  Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att göra översyn av Statens jordbruksverks (Jordbruksverket) ekonomiadministrativa processer och rutiner med fokus på anslagshantering och prognoser.

  Arbetet ska bidra dels till att Jordbruksverket har en ändamålsenlig återrapportering till regeringen avseende prognos för utbetalningar av EU stöd från berörda anslag inklusive beställningsbemyndiganden, dels till att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av medel som tilldelas via förvaltningsanslaget samt att myndigheten säkerställer att verksamheten anpassas till tilldelade ramar.

  Uppdraget ska redovisas dels som en översyn, dels i form av rekommendationer för att säkerställa att den finansiella kontrollen och redovisningen avseende prognoser för berörda anslag inklusive beställningsbemyndiganden är ändamålsenlig och...

  Läs hela