Regeringsuppdrag

Här finns regeringens uppdrag till ESV.

Uppdrag i regleringsbrev

 • Myndigheten ska avseende 2021 redovisa en samlad analys av uppfyllelsen av det av riksdagen beslutade målet att utbetalningarna från välfärdssystemen ska vara korrekta, andelen felaktiga utbetalningar ska minska och fel ska motverkas (prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63). Analysen ska göras med utgångspunkt från dels den resultatredovisning som Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten lämnat i enlighet med återrapporteringskraven i respektive myndighets regleringsbrev för 2021, dels den attitydundersökning som Ekonomistyrningsverket genomför. Ekonomistyrningsverket ska inhämta synpunkter från ovan nämnda myndigheter.

  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 20 april 2022.

  ESV:s rapport

  Myndigheten ska dessutom föreslå vilka kompletterande...

  Läs hela

 • Myndigheten ska genomföra en kartläggning och analys av

  • de systemstöd som myndigheter använder sig av och som ligger till grund för redovisning av ekonomiska åtaganden och infrianden av dessa i förhållande till tilldelade beställningsbemyndiganden
  • hur dessa systemstöd är kopplade till andra relevanta systemstöd såsom investeringsplaner, bidragssystem och den ekonomiska redovisningen
  • orsaker till de överskridanden av beställningsbemyndiganden som skett under 2016–2021
  • förutsättningarna för att inhämta en prognos från myndigheterna om åtaganden och infrianden för beslutade beställningsbemyndiganden så att budgetpropositionen kan baseras på ett mer aktuellt underlag än myndigheternas budgetunderlag.

  Myndigheten ska analysera om det går att skapa förebilder för utformning av systemstöd för beställningsbemyndiganden, ...

  Läs hela

 • Ekonomistyrningsverket ska vidta förberedelser för ett effektivt genomförande av uppdraget som attesterande organ för EU:s gemensamma jordbrukspolitik enligt det nya regelverk som kommer att tillämpas för perioden 2023–2027. I uppdraget ingår att anpassa verksamheten till den av Europeiska kommissionen föreslagna modellen för samordnad granskning.

 • Myndigheten ska i relevanta delar samverka med Jämställdhetsmyndigheten i den senare myndighetens arbete med att planera och erbjuda stöd till myndigheter i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (A2020/02041). Samverkan ska primärt avse jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering inom områdena ekonomisk styrning samt intern styrning och kontroll.

 • Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019, som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

 • Myndigheten ska senast den 13 maj 2022 publicera en rapport med en redovisning av prognosprecisionen och prognosavvikelser för centrala variabler av de prognoser som myndigheten gör, dock ej prognoser av myndighetens förvaltningsanslag. Myndigheten ska i rapporten även göra en prognosjämförelse med andra prognosmakare, däribland regeringen.

  ESV:s rapport

 • Myndigheten har i uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583). Myndigheten har även i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960).

  Uppdragen ska delredovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024.

 • Myndigheten ska senast den 15 mars 2022 i två rapporter redovisa tidsserier över utfallet för statens budget för perioden 1999–2021 i 2021 respektive 2022 års budgetstruktur.

 • Myndigheten ska ta fram ett underlag som visar utfallet 2021 för utgifterna för den forskning och utveckling (FoU) som staten ansvarat för och som motsvarar nationalräkenskapernas definition av FoU. Underlaget ska även innehålla en kvot för hur stor del av varje anslag som använts för FoU, som möjliggör en prognos för framtida utfall.

  Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 14 juni 2022.

  ESV:s underlag

 • Myndigheten ska initiera och samordna en arbetsgrupp med berörda myndigheter inom området rättsliga kvalitetsuppföljningar. Arbetsgruppen ska överväga om, och i så fall hur, ökad transparens kan uppnås inom området, samt bedöma om det finns behov av och förutsättningar för ett utvecklat erfarenhetsutbyte samt metodutveckling på området.

  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 september 2022.

  ESV:s rapport

 • Myndigheten ska följa upp myndigheters efterlevnad av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ur ett jämställdhetsperspektiv. I uppdraget ingår att granska årsredovisningar och budgetunderlag för 2021 och 2022 från ett urval av de myndigheter som ingår i regeringens utvecklingsprogram Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (A2020/02041).

  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 juni 2023.

 • Myndigheten ska utreda förutsättningarna för att införa en enhetlig struktur för resultatredovisningarna i myndigheternas årsredovisningar. Förslaget ska utgå från regeringens behov av att ta del av och sammanställa information från flera årsredovisningar, men även omhänderta myndigheternas behov av att utforma resultatredovisningen för en ändamålsenlig rapportering av den egna verksamheten. I uppdraget ingår även att utreda om det ska vara ett obligatoriskt krav att inkludera ett avsnitt om intern styrning och kontroll i årsredovisningen för de myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228). Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång.

  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 30 september 2022.

  ESV:s rapport

  Läs hela

 • Myndigheten ska genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2017–2021. Granskningens inriktning bestäms i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 17 mars 2022.

  ESV:s rapport

Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut

 • Regeringen ger Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att analysera Fortifikationsverkets investeringsverksamhet och myndighetens interna styrning och kontroll av densamma, samt vid behov lämna förslag till nödvändiga förändringar av verksamheten, bland annat avseende uppföljningen av de objekt vars genomförande kräver regerings beslut och kostnadskontrollen för enskilda investeringsobjekt.

  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 juni 2022. Regeringskansliet ska även löpande informeras om genomförandet av uppdraget.

  ESV:s rapport

  Närmare om uppdragets utförande

  I uppdraget ingår att analysera Fortifikationsverkets investeringsplanering och uppföljningen av densamma samt kostnadskontrollen över enskilda investeringsobjekt. Analysen ska innefatta både det öppna och det slutna beståndet, med beaktande av den komplexitet som omger...

  Läs hela

 • Regeringen ger Ekonomistyrningsverket i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att anpassa statens redovisning med anledning av inrättandet av Utbetalningsmyndigheten. Ekonomistyrningsverket ska vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

  Ekonomistyrningsverket ska senast den 20 januari 2023 lämna en skriftig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

  Skälen för regeringens beslut

  Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 anfört att arbetet mot felaktiga utbetalningar och brottslighet riktad mot välfärdssystemen bör stärkas ytterligare, samt att en ny myndighet för systemövergripande kontroller av utbetalningar från välfärdssystemen därför bör bildas (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2 avsnitt 6.1).

  Förslaget att inrätta en ny myndighet lades fram av Utredningen om samordning av statliga...

  Läs hela

 • Regeringen ger Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att göra en översyn av hur Post- och telestyrelsens (PTS) definierar och fördelar de gemensamma kostnaderna, de så kallade overheadkostnaderna. ESV ska bedöma ändamålsenligheten och hur verksamheten har påverkats av hur PTS valt att definiera och fördela de gemensamma kostnaderna. PTS ska bistå ESV med det underlag som behövs för uppdragets genomförande.

  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2022. Redovisningen av arbetet med uppdraget ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

  ESV:s rapport

  Skälen för regeringens beslut

  PTS är till cirka 70 procent avgiftsfinansierad och myndigheten har både avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras och avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras. Vidare disponerar myndigheten flera anslag....

  Läs hela

 • Regeringens beslut

  Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att genomföra revisioner avseende de medel som Sverige tar emot från faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen). Revisionerna ska genomföras i enlighet med RRF-förordningen och god revisionssed.

  ESV ska senast den 30 juni varje år 2022-2026 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa en årlig sammanfattning av de revisioner som myndigheten har utfört avseende genomförandet av den svenska återhämtningsplanen. ESV ska vid samma tidpunkt även lämna en årlig sammanställning av övriga relevanta revisioner avseende återhämtningsplanen som utförts av svenska myndigheter.

  ESV...

  Läs hela

 • Regeringen ger Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att komplettera den nya metoden för uppföljning, redovisning och analys av myndigheternas efterlevnad av det ekonomiadministrativa regelverket på så sätt att information även ska lämnas till Regeringskansliet och respektive myndighet om den enskilda myndighetens regelefterlevnad. ESV ska tillämpa den kompletterade metoden under 2021.

  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 25 april 2022.

  ESV undantas från kraven i 3 § 6 och 7 § 2 förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket att fastställa och rapportera ekonomiadministrativa värden för myndigheterna avseende 2021.

  ESV:s rapport

  Bakgrund

  ESV har sedan drygt 20 år tillbaka fastställt ekonomiadministrativa värden (EA‑värden) för flertalet av myndigheterna under regeringen. Avsikten med värderingen är att...

  Läs hela

 • Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att lämna stöd till Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket avseende ekonomisk styrning.

  Bakgrund

  Regeringen beslutade den 15 februari 2018 om uppdrag till Statskontoret avseende intern ledning, styrning och uppföljning inom Försvarsmakten (Fö nr 4). I uppdraget tog Statskontoret stöd av Ekonomistyrningsverket. Den 14 december 2018 överlämnades Statskontorets rapport och Ekonomistyrningsverkets bedömningar av ändamålsenligheten i Försvarsmaktens investeringsplan till regeringen.

  Regeringen beslutade den 11 april 2019 om uppdrag till Ekonomistyrningsverket att stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk (Fö nr 4). Ekonomistyrningsverket redovisade sina iakttagelser från arbetet till regeringen den 11 november 2020.

  Närmare om uppdraget

  Ekonomistyrningsverket ska lämna stöd i utvecklingen och...

  Läs hela

 • Regeringens beslut

  Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att samla in resultatinformation i form av uppnådda delmål och mål för de medel som Sverige tar emot från faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Uppföljningen ska genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen). ESV ska även samla in de förvaltningsförklaringar som myndigheter som ansvarar för åtgärder i den svenska återhämtningsplanen ska upprätta.

  ESV ska lämna en årlig rapport om uppnådda mål och delmål för återhämtningsplanen till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 april varje år. ESV ska vid samma tidpunkt även lämna en årlig...

  Läs hela

 • Utveckla metod för att klassificera och beräkna försvars utgifter

  Regeringens beslut

  Regeringen ger Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att

  • utreda vilken verksamhet, som kan klassificeras som försvarsutgifter enligt den definition som används av Nordatlantiska fördragsorganisationens (Nato), och
  • utveckla en metod för att beräkna offentliga utgifter och uteblivna inkomster som kan klassificeras som försvarsutgifter enligt Nato:s definition.

  ESV ska vidare utföra beräkningar av försvarsutgifterna, enligt den utvecklade metoden, omfattande de närmast tre föregående åren.

  Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) för att inhämta expertstöd och synpunkter. FOI ska vidare bjudas in för samråd om redovisningen. För detta ändamål får ESV fakturera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) högst 500 000 kronor för uppdragets genomförande. Kostnaderna ska belasta ...

  Läs hela

 • Regeringens beslut

  Regeringen ger Ekonomistyrningsverket i uppdrag att vara revisionsorgan för EU‑medel från brexitjusteringsreserven.

  Närmare om uppdraget

  Uppdraget omfattar att, som revisionsorgan för förvaltningen av det ekonomiska bidraget från brexitjusteringsreserven i enlighet med artikel 14.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1755 av den 6 oktober 2021 om inrättande av brexitjusteringsreserven, granska förvaltnings- och kontrollsystemet för reserven och utföra revisioner av finansierade åtgärder.

  Myndigheten ska i samband med rapportering till kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1755 av den 6 oktober 2021 om inrättande av brexitjusteringsreserven lämna revisionsrapport och uttalande till Regeringskansliet.

  Skälen för regeringens beslut

  Brexitjusteringsreserven syftar till att ge stöd för att motverka de...

  Läs hela