EU-revision

ESV är den nationella revisionsmyndigheten för EU:s fonder med så kallad delad förvaltning. Det innebär att Europeiska kommissionen har det övergripande ansvaret för fonderna men att medlemsstaten Sverige ansvarar för genomförandet i Sverige.

Fondernas EU-medel ska användas till rätt ändamål och på ett effektivt sätt, vilket styr ESV:s uppdrag som revisionsmyndighet. De fonder som omfattas av revisionsuppdraget är

  • strukturfonderna
  • europeiska fiskerifonden
  • SOLID-fonderna
  • jordbruksfonderna.

I uppdraget som revisionsmyndighet ingår även att granska den svenska medfinansieringen. Vårt uppdrag syftar till att främja en korrekt och effektiv hantering i Sverige.

System- och projektgranskning

ESV:s uppdrag är att utföra revision på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Vi granskar hur den myndighet som ansvarar för förvaltningen i Sverige har genomfört sitt uppdrag. Revisionsverksamheten är oberoende gentemot de myndigheter som granskas.

Vi gör två slags revisioner: system- och projektgranskning. Det förstnämnda är en granskning för att säkerställa att förvaltnings- och kontrollsystemen lever upp till gällande regelverk. Det sistnämnda är en revision av projekten och stödet de tagit emot. Vi granskar och bedömer att utbetalningarna har gjorts enligt gällande regler för att säkerställa att myndigheternas förvaltning varit effektiv.

ESV rapporterar resultatet av granskningarna till kommissionen, regeringen och de granskade myndigheterna. 

Årlig rapport

Varje år lämnas en rapport och ett intygande till kommissionen om EU-medlen i fonderna har använts på rätt sätt. Genom revisionsuppdraget bidrar också ESV till det nationella intygande om Sveriges hantering av EU-medel som regeringen avger varje år. Det är en omfattande verksamhet som ESV ansvarar för att revidera med stora belopp och många aktörer. 

Fonder och ansvariga myndigheter

  • Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska Integrationsfonden: Svenska ESF-rådet
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF): Tillväxtverket, Länsstyrelserna i Västerbotten, Jämtland och Norrbotten
  • Europeiska fiskerifonden (EFF): Statens jordbruksverk (från 1 juli 2011)
  • Jordbruksfonderna (EGFJ och EJFLU): Statens jordbruksverk
  • Europeiska gränsfonden: Rikspolisstyrelsen
  • Europeiska återvändandefonden och flyktingfonden: Migrationsverket

SEFI-rådet mot missbruk av EU-medel

ESV deltar i rådet för skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI-rådet. Rådet ansvarar för att samordna åtgärder i Sverige mot bedrägerier och andra missbruk av EU-relaterade medel. Rådets uppgift är att genom samverkan och utbyte av erfarenheter främja att EU-relaterade medel hanteras både effektivt och korrekt.

Rådet leds av Ekobrottsmyndigheten och består av ett flertal myndigheter som är involverade i EU:s finansiella intressen i Sverige. Vart tredje år publicerar rådet en rapport över sitt arbete. ESV är representerat i rådet genom avdelningschefen för EU-revision.

Kontakt

Senast uppdaterad: