Hur beslut överklagas

Enligt Förvaltningslagen har du rätt att överklaga ett anställningsbeslut. Här kan du läsa om hur du gör.

Om du vill överklaga Ekonomistyrningsverkets anställningsbeslut ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar och den ändring i beslutet som du begär.

Skrivelsen ska ställas till Statens överklagandenämnd men sändas till Ekonomistyrningsverket, Box 45316, 104 30 Stockholm. Den ska ha kommit in till ESV inom tre veckor från den dag då informationen om anställningen lämnades på ESV:s webbplats.

Kontakt