Ändamålsenliga regler bidrar till ökad effektivitet

Med hösten kommer vår årliga översyn av de ekonomiadministrativa regelverk där ESV har föreskriftsrätt. Vissa av årets föreslagna regeländringar innebär att myndigheterna behöver anpassa rutiner och arbetssätt, medan andra justeringar främst är förtydliganden eller förenklingar.

ESV:s ändringar av föreskrifter och allmänna råd utgår ofta från förordningsändringar, slutsatser från våra regeringsuppdrag eller information och synpunkter från andra myndigheter. Vi är måna om att inte reglera i onödan, utan strävar mot ett så ändamålsenligt regelverk som möjligt. Vi undersöker också om ett behov av förändring bäst kan uppnås på annat sätt än via föreskrifter, till exempel genom att uppdatera ESV:s handledningar och utbildningar eller med rådgivning och informationsinsatser.

Ambitionen är att reglerna ska vara ett stöd, exempelvis genom att tydligt visa vilken information regeringen behöver och på vilket sätt den ska lämnas. Det kan även vara bra att komma ihåg att en ny eller mer omfattande föreskrift kan bidra till en effektivare hantering för staten eller den offentliga sektorn som helhet.

När vi myndigheter tar fram föreskrifter och allmänna råd bör vi tidigt i processen utreda konsekvenserna av regleringen för dem det berör – inte minst om reglerna gäller kommuner eller regioner. Enligt Statskontoret ökar statens styrning av den övriga offentliga sektorn, och kommuner och regioner anser att myndigheternas regleringar bidrar till att den samlade administrationsbördan blir för stor. Att landa rätt i konsekvensutredningen och därmed få balans i förslagen är en utmaning. Här kan Tillväxtverkets utbildning vara ett stöd.

Att löpande se över och förenkla sina föreskrifter och allmänna råd kan även bidra till att effektivisera verksamheten. Det visar erfarenheterna från ESV:s uppdrag inom effektiviseringsområdet. Regelförenklingar kan göra det lättare för andra offentliga aktörer eller medborgare och företag att förstå och följa regelverken. Det kan i sin tur leda till minskad onödig efterfrågan, i form av exempelvis färre feltolkningar, och därmed ökad service.

Att få in synpunkter från dem som ska tillämpa myndighetens föreskrifter och allmänna råd bidrar helt enkelt till att vi tillsammans kan utveckla ett mer ändamålsenligt regelverk och öka effektiviteten i staten.

Clas Olsson
generaldirektör, ESV