Webbutbildningar

Ekonomistyrningsverkets webbutbildningar riktar sig till dig som arbetar på myndighet och du genomför utbildningarna på egen hand när du vill. Utbildningarna är interaktiva med animationer, filmer och frågor. De är kostnadsfria.

Grunderna i statlig styrning

Utbildningen tar upp grunderna i statlig styrning och ekonomistyrning. Den vänder sig i första hand till dig som är nyanställd i staten, men även om du har arbetat några år kan du ha nytta av utbildningen. Utbildningen är en förberedande kurs för kursen Grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering. Utbildningen tar cirka 90 minuter.

Till webbutbildningen

Grundutbildning i Hermes

Denna grundutbildning vänder sig till dig som jobbar på myndighet och som ska rapportera i statsredovisningssystemet i Hermes. Utbildningen är uppdelad i två delar. Första delen handlar om den ekonomiska rapporteringen, vad den används till och hur den går till. Utbildningens andra del går mer specifikt in på hur själva rapporteringen i statsredovisningssystemet fungerar.

Till webbutbildningen

Onödig efterfrågan – effektivisera myndighetens ärendehandläggning

Du får teoretisk kunskap om ett forskningsförankrat metodstöd för att identifiera och minska onödig efterfrågan, samt tips för hur du kan använda metoden i ditt praktiska arbete. Utbildningen ger dig också grundläggande kunskaper för att genomföra en strukturerad kartläggning av en handläggningsprocess på din myndighet. Därigenom kan du identifiera och analysera orsaker till myndighetens onödiga efterfrågan. Utbildningen kan tillämpas på din egen myndighets verksamhet för att genomföra ett effektiviseringsprojekt. 

Du lär dig

  • förstå begreppet onödig efterfrågan
  • utforma och avgränsa er mätning
  • mäta för att påvisa förbättringar
  • samla in data på ett korrekt sätt
  • kategorisera typ och omfattning av onödig efterfrågan
  • analysera orsakerna till varför onödig efterfrågan uppstår
  • ta fram en handlingsplan med åtgärder för att minska onödig efterfrågan.

Utbildningen finns i två delar. Den första delen tar cirka 50 minuter och beskriver metoden utifrån intervjustudier. Den andra delen tar cirka 30 minuter och fokuserar på dokumentstudier.

Som ett komplement till webbutbildningen erbjuder ESV ett extra stöd som anpassas efter era behov.

Till webbutbildningen

Redovisning av anläggningstillgångar

Webbutbildningen tar upp de regelverk som gäller för redovisning och finansiering av anläggningstillgångar i staten. Utbildningen går även igenom olika aspekter på redovisning av materiella och immateriella anläggningstillgångar utifrån de olika faserna i en tillgångs livscykel. Exempelvis får du får lära dig vilka utgifter som ska ingå i anskaffningsvärdet, när och hur av- och nedskrivningar ska göras och vad man bör tänka på när en tillgång ska avyttras. I slutet av varje kapitel finns övningar där du kan repetera och där du själv eller tillsammans med kollegor kan fundera och resonera kring olika lösningar.

Till webbutbildningen

Verksamhetslogik

Utbildningen tar upp grunderna i verksamhetslogik och beskriver hur den kan användas i en myndighet. Den vänder sig till dig som arbetar med att prioritera, analysera eller följa upp så att verksamhetens arbete får önskade effekter och når uppsatta mål. Utbildningen tar cirka 30 minuter.

Till webbutbildningen