Webbutbildningar

Ekonomistyrningsverket (ESV) erbjuder webbutbildningar inom området statlig styrning. Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar på myndighet och du genomför utbildningarna på egen hand när du vill. Utbildningarna är interaktiva med animationer, filmer och frågor. Utbildningarna är kostnadsfria.

Grunderna i statlig styrning

Utbildningen tar upp grunderna i statlig styrning och ekonomistyrning. Den vänder sig i första hand till dig som är nyanställd i staten, men även om du har arbetat några år kan du ha nytta av utbildningen. Utbildningen är en förberedande kurs för kursen Grundkurs i statligt styrning, redovisning och finansiering. Utbildningen tar cirka 90 minuter

Grundutbildning i Hermes

Denna grundutbildning vänder sig till dig som jobbar på myndighet och som ska rapportera i statsredovisningssystemet i Hermes. Utbildningen är uppdelad i två delar. Första delen handlar om den ekonomiska rapporteringen, vad den används till och hur den går till. Utbildningens andra del går mer specifikt in på hur själva rapporteringen i statsredovisningssystemet fungerar.

Onödig efterfrågan

Utbildningen ger generella kunskaper om metoden Onödig efterfrågan som syftar till att effektivisera en myndighets ärendehantering och servicekvalitet. Den vänder sig främst till dig som arbetar med verksamhetsutveckling och effektivisering på en myndighet. Men även du som är chef och ansvarar för verksamheten kan ha nytta av den. Utbildningen finns i två delar. Den första delen tar cirka 50 minuter och beskriver metoden utifrån intervjustudier. Den andra delen tar cirka 30 minuter och fokuserar på dokumentstudier.

Redovisning av anläggningstillgångar

Webbutbildningen tar upp de regelverk som gäller för redovisning och finansiering av anläggningstillgångar i staten. Utbildningen går även igenom olika aspekter på redovisning av materiella och immateriella anläggningstillgångar utifrån de olika faserna i en tillgångs livscykel. Exempelvis får du får lära dig vilka utgifter som ska ingå i anskaffningsvärdet, när och hur av- och nedskrivningar ska göras och vad man bör tänka på när en tillgång ska avyttras. I slutet av varje kapitel finns övningar där du kan repetera och där du själv eller tillsammans med kollegor kan fundera och resonera kring olika lösningar.

Verksamhetslogik

Utbildningen tar upp grunderna i verksamhetslogik och beskriver hur den kan användas i en myndighet. Den vänder sig till dig som arbetar med att prioritera, analysera eller följa upp så att verksamhetens arbete får önskade effekter och når uppsatta mål. Utbildningen tar cirka 30 minuter.

Till webbutbildningarna