Strategisk verksamhetsstyrning för mellanchefer i staten

Den här digitala programutbildningen är speciellt framtagen för dig som är mellanchef i staten. Under utbildningen får du möjlighet att diskutera utmaningar med att styra och utveckla verksamheten tillsammans med andra chefer, ESV:s kursledare och externa föreläsare.

Många chefer i staten har liknande utmaningar med att styra och utveckla verksamhet oavsett vilket område de verkar inom. Under ESV:s programutbildning får du som chef i staten stöd för att hantera sådana utmaningar och utforma en styrning som ger största möjliga nytta för de som verksamheten är till för.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla typer av mellanchefer i staten.

Innehåll

Utbildningen omfattar sex sammankomster à tre timmar där vi diskuterar olika perspektiv på styrning och verksamhetsutveckling.

5 april kl. 9–12: Styra och förändra komplexa samhällssystem

Vi går igenom hur en strategisk verksamhetsstyrning kan skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten i linje med myndighetens övergripande syfte, och bidra till att skapa värde för dess målgrupper. Vi diskuterar också hur en helhetssyn på statsförvaltningens kan bidra till att man tar gemensamt ansvar och samverkar för att hantera komplexa samhällsproblem.

Under de övriga sammankomsterna fördjupar vi oss i olika delar av en helhetsinriktad verksamhetsstyrning.

3 maj kl. 13–16: Styrning förutsätter kunskap och lärande

Vi diskuterar hur man kan organisera en verksamhetsstyrning som innefattar en omvärldsanalys och resultatuppföljning som möjliggör datadrivet lärande och beslutsfattande.

24 maj kl. 9–12: Skillnaden mellan verksamhetsutveckling och innovation

Vi reder ut skillnaden mellan verksamhetsutveckling, effektivisering och innovation. Vi diskuterar även hur man kan gå till väga för att utveckla och effektivisera verksamheten, leda förändring samt vad som kännetecknar innovativa myndigheter.

14 juni kl. 9–12: Ska man förändra världen, då får man ligga i!

En styrning och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för målgrupperna och samhället i stort kräver ett långsiktigt arbete. Vi diskuterar hur man kan balansera strategiskt och operativt arbete i staten med stöd av myndighetsrepresentanters praktiska erfarenheter av att ta fram och arbeta med strategier.

23 augusti kl. 9–12: Förändring kräver resurser och samverkan med andra

Vi understryker betydelsen av samverkan med andra för att förändra komplexa samhällssystem, och ger konkreta exempel på hur man kan överbrygga olika hinder för samverkan. Vi diskuterar även hur man kan stödja den förändring man vill åstadkomma genom strategisk ekonomistyrning.

13 september kl. 9–12: Sammanfattning och avslutning

Vi avslutar utbildningen med att sammanfatta lärdomarna från de olika sammankomsterna och reflektera över hur de kan användas för att utveckla den egna styrningen.

Arbetsformer

Sammankomsterna genomförs digitalt i Zoom.

Vi använder ett blandat lärformat där du inför varje sammankomst får en uppgift. Det kan till exempel vara att se en video, läsa kurslitteratur eller reflektera över hur något fungerar på din myndighet och diskutera det med en annan kursdeltagare. Räkna med att du behöver lägga ungefär 4 timmar på att förbereda dig inför varje sammankomst.

Utbildningen kräver att du deltar aktivt under sammankomsterna eftersom erfarenhetsutbyten och nätverkande är en viktig del av lärandet. Mellan träffarna får du gärna kontakta ESV:s kursledare med frågor eller om vill diskutera något.

Förutom kursledarna får du träffa externa föreläsare som kan ge perspektiv på och dela med sig av sina erfarenheter av de områden inom verksamhetsstyrning som behandlas under utbildningen.

För den som vill fördjupa sig ytterligare tillhandahåller ESV länkar till exempelvis ytterligare läsning och inspelade föreläsningar.

Kursmål

Efter kursen har du stärkt din förmåga att

 • utforma en verksamhetsstyrning som motverkar silos och har ett helhetsperspektiv till gagn för verksamhetens syfte
 • arbeta målgruppsorienterat och därigenom öka verksamhetens värde för din myndighets målgrupper
 • utforma en resultatuppföljning som bidrar till ett mer informerat beslutsfattande
 • identifiera utvecklings- och effektiviseringsbehov i verksamheten och leda förändring
 • identifiera strategiska områden som kan användas som stöd för att prioritera aktiviteter samt att balansera strategiskt och operativt arbete
 • koppla den ekonomiska styrningen till planeringen av verksamheten så att den stödjer myndighetens strategiska områden
 • samverka och arbeta i partnerskap.

Du har även fått inblick i

 • den ekonomiska styrningens utformning
 • regeringens förvaltningspolitik
 • modeller för förändrings- och innovationsledning.

Du kommer också att lära känna mellanchefer på andra myndigheter och få tillgång till stöd som kan bidra till att du känner dig tryggare i att leda förändringsarbeten.

Kursavgift

Kursavgiften är 18 500 kronor exklusive moms.

Anmälan och urval

Anmäl dig senast den 20 februari 2022. Vi lämnar besked om antagning senast den 23 februari 2022.

Max 25 deltagare antas till utbildningen. Om fler än 25 anmäler sig gör ESV ett urval. Det är alltså inte först till kvarn som gäller.

Vi gör urvalet med målet att få variation i gruppen av deltagare utifrån följande kriterier:

 • Typ av ansvarsområde
 • Olika slags myndigheter (vi prioriterar att ha många olika slags myndigheter representerade före att ha flera deltagare från samma myndighet)
 • Mångfald i form av balans mellan män och kvinnor och erfarenhet som chef i staten.

Kriterierna är formulerade utifrån syftet att deltagarna ska få ett bra erfarenhetsutbyte och en möjlighet att få ta del av hur andra myndigheter arbetar.

Om vi i urvalsprocessen ser två eller fler likvärdiga ansökningar utifrån våra tre urvalskriterier kommer vi att göra ett slumpmässigt urval i form av lottning.

Kontakt