Effektivisera inköpen – utvecklingsprogram 2018 för effektiva inköp med e-handel

Ekonomistyrningsverket (ESV) anordnar för andra året ett utvecklingsprogram som ska stödja myndigheter att utveckla sina inköp genom e-handel. Genom att fler myndigheter e-handlar kan både enskilda myndigheter och staten som helhet spara pengar och öka effektiviteten i verksamheten. Utvecklingsprogrammet startar 6 mars och pågår till slutet av augusti.

Under 2017 startade ESV:s första utvecklingsprogram inom området. Programmet har varit mycket uppskattat med deltagare från 15 myndigheter. I maj 2018 slutförs arbetet, där även myndigheterna från kommande utvecklingsprogram deltar. Till det avslutande mötet kommer ESV även att bjuda in alla intresserade myndigheter.

Målgrupp

Vi vänder oss till myndigheter som har kommit en bit på vägen i sin e-handel och är redo att ta nästa steg i utvecklingen. Varje myndighet bör kunna skicka två eller tre personer till träffarna i Stockholm, och det ska vara samma personer som även arbetar med uppgifterna. Myndighetens deltagande behöver vara prioriterat och ha stöd från ansvarig chef i verksamheten.

Vad uppnår ni med programmet?

Syftet med programmet är att effektivisera inköpen i er myndighet. Ni kommer att arbeta i så kallade utvecklingsgrupper med andra myndigheter, för att exempelvis ta fram mål och strategier för att utveckla era inköp. Under träffarna kommer ni att få utbildning och stöd av ESV. Programmet ger er dessutom tillgång till ett nätverk av motiverade myndigheter att samarbeta med.

Omfattning och utformning

Utvecklingsprogrammet pågår under ett halvår, med fyra träffar i Stockholm, två webbmöten och eget arbete på myndigheten. Programmet inleds med att myndigheterna formulerar en strategi med mål och strategiska insatser (block 1). Deltagarna ska sedan genomföra insatserna i sin myndighet och kontinuerligt följa sina resultat. Under programtiden kommer myndigheterna få praktiskt och behovsanpassat stöd vid såväl platsträffar som vid webbmöten (block 2–4).

Myndigheterna redovisar slutligen sina resultat och erfarenheter till de andra deltagande myndigheterna samt till ytterligare myndigheter som visat intresse att ta del av resultatet (block 5). Mellan de olika blocken förväntas deltagarna arbeta vidare med olika uppgifter.

Block 1 – Mål och strategi

  • 6 mars, möte i Stockholm kl. 09.30–16.30
  • 23 mars, webbmöte (2 timmar)

Block 2 – Problemlösning och verktyg

  • 24 april, möte i Stockholm (heldag)

Block 3 – Uppföljning och stöd

  • 7 maj, webbmöte (2 timmar)

Block 4 – Uppföljning och stöd

  • 31 maj–1 juni, möte i Stockholm (2 heldagar)

Block 5 – Avslut och nästa steg

  • 29 augusti, möte i Stockholm (heldag)

Avgift

Programutbildningen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat till omkring 15 myndigheter.

Anmälan

Sista dag för intresseanmälan är 12 februari.

Observera att en intresseanmälan inte garanterar en plats på programmet. Ett deltagande på programmet förutsätter att minst två personer från myndigheten deltar kontinuerligt och att närmsta chef på myndigheten bekräftar att programmet ges prioritet ifråga om tid och resurser.

Om antalet intresseanmälningar överstiger antalet tillgängliga platser kommer ESV att göra en bedömning av vilka myndigheter som deltar.

Kontakt

Senast uppdaterad: