Introduktion i nyttorealisering

Offentlig sektor investerar årligen miljardbelopp i verksamhetsförändring och verksamhetsutveckling i allmänhet och i it-utveckling i synnerhet. Kraven från omvärlden ökar på att myndigheterna och kommunerna ska digitalisera verksamheten, och samverka över organisationsgränserna för att utveckla förvaltningsgemensamma digitala tjänster. Det ställer högre krav på de beslutsunderlag vi använder vid investeringsbeslut samt på processer som ska möjliggöra att den förväntade nyttan realiseras i verkligheten. ESV:s årliga mognadsundersökning visar dessutom på en stor utvecklingspotential inom området
för så gott som alla aktörer inom den offentliga sektorn.

Nyttorealiseringsprocessen börjar med att ta fram ett bra beslutsunderlag och avslutas med hemtagning av de förväntade nyttor som legat till grund för investeringsbeslutet. Principerna är desamma för alla typer av investeringar, men blir extra påtagliga när offentliga sektorn ska möta kraven på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter med medborgaren i centrum. Att uppfylla kraven på att ha en förvaltning som är öppnare, enklare och effektivare förutsätter mogna organisationer inom nyttorealisering.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som på något sätt arbetar med verksamhetsanalys, verksamhetsutveckling, planering och uppföljning inom den offentliga sektorn. Du kan ingå i stabsledningen, vara chef, verksamhetsutvecklare, metodansvarig, controller, projektbeställare, projektledare, projekt controller eller jobba med portföljstyrning.

Kursens mål

Kursens mål är att du och din organisation ska  få kunskap att förstå och tillämpa principerna för nyttorealisering i er vardag. Det kan i sin tur leda till att ni får ett säkrare beslutsunderlag och effektivare processer för era förändringsinsatser, vilket är en förutsättning för myndighetens hemtagning av nyttor i framtiden.

Kursprogram

Under kursen får du teoretiska kunskaper och en bredare kompetens inom flera områden som är relevanta i ditt arbete med nyttorealisering. Fokus kommer att ligga på nyttorealiseringens olika komponenter och beslutsunderlag.

Kursen består både av teoretiska och praktiska pass med ett antal diskussionstillfällen i rummet där utbyte med kursledarna och andra kursdeltagare är viktiga i inlärningen.

Våra övningsexempel på kursen utgår från statsförvaltningen och myndighetsvärlden, men det påverkar inte förståelsen och principerna för att kunna användas även av andra aktörer inom offentliga sektorn.

Kursen har tidigare varit en tredagarskurs och även inkluderat pass om försändringsledning och portföljstyrning. Då kursen nu är en tvådagarskurs har dessa pass utgått. 

Pris

9 000 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring och kursdokumentation.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare är sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: