Myndighetssamverkan för innovation och effektiv styrning

Nästa tillfälle

16 december Anmälan Platser kvar
20 januari Anmälan Platser kvar

I en serie webbinarier lyfter ESV aktuella exempel på samverkan i staten. Vi vill också bjuda in till reflektion över vad som krävs för att få till en välfungerande samverkan myndigheter emellan.

Samverkans betydelse för en effektiv styrning inom statsförvaltningen har ökat, inte minst i dagens alltmer digitaliserade omvärld och i samband med pandemin. Det har också tydliggjort de två viktigaste driftkrafterna för samverkan mellan myndigheter: behovet av ett helhetsperspektiv på verksamheten och att hushålla med befintliga resurser.

Mot den bakgrunden vill ESV diskutera hur en välfungerande samverkan kan bidra till att myndigheterna blir relevanta, innovativa och utvecklar sin verksamhet utifrån målgruppernas behov.

Information om ytterligare tillfällen kommer längre fram.

16 december: Digital samarbetsplattform för offentlig sektor

Mot bakgrund av Schrems II-domen i EU-domstolen har åtta myndigheter inom eSam undersökt om det finns lämpliga och lagliga alternativ till amerikanska molntjänster som kan utgöra en samarbetsplattform för offentlig sektor. Under webbinariet berättar representanter från arbetsgruppen om hur de samverkat och vilka alternativ de har identifierat i sin rapport. De kommer också att reflektera kring utmaningar inför det fortsatta arbetet.

20 januari: Myndighetsgemensamma innovations- och coworkinghubbar

Vinnova berättar om Samverket, ett pilotprojekt för att skapa innovations- och coworkinghubbar för offentlig sektor, som testas i Stockholm och Östersund. Syftet med projektet är att sammanföra kompetens över förvaltningsgränserna, och inspirera till kreativ problemlösning och gemensamt lärande. Tanken är att myndigheter ska kunna prova att dela på kontorslokaler och olika gemensamma lösningar, bland annat ett digitalt communityverktyg.

Vi ger också exempel på vilken typ av samverkan som kan skapas med hjälp av Samverket, och i vilka sammanhang detta kan användas på ett effektivt sätt.

Tid

Klockan 08.30-09.30

Plats

Webbinarierna anordnas via Zoom. Vi skickar ut möteslänken till den e-postadress du lämnat i anmälan en till två dagar innan webbinariet startar.

Pris

Webbinarierna är kostnadsfria.

Kontakt