Behovsdriven utveckling i praktiken

Behovsdriven utveckling innebär att man utgår från målgruppernas behov i verksamhetsutvecklingen, för att hitta lösningar som förenklar för dem. På spåret får du ta del av två olika exempel på behovsdriven utveckling i offentliga organisationer.

Grunden till den behovsdrivna utvecklingen i offentlig sektor finns i Regeringsformen. Där står det att all makt utgår från folket samt att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den offentliga förvaltningen bör alltså anpassa sig efter målgruppens behov.

– Alla som arbetar med verksamhetsutveckling i det offentliga behöver fundera på vilka behov det är verksamheten ska uppfylla och ta reda på vad målgruppen efterfrågar. Under spåret lyfter vi fram två exempel som inspiration för att få igång dessa tankar, säger Bo Henriksson, utredare på ESV och moderator på spåret.

Två exempel på hur man kan arbeta behovsdrivet

På socialtjänsten i Borlänge kommun har man arbetat behovsdrivet i sina föräldrahemsplaceringar. Utgångspunkten var att ta reda på hur man bäst gör en familjehemsplacering utifrån barnens perspektiv, genom att intervjua barn från målgruppen. Sedan har man tagit fram informationsmaterial om kommunens olika familjehem som svarar på det barnen efterfrågat.

Under 2013 inledde Arbetsförmedlingen ett arbete som syftade till att öka förtroendet för myndigheten. Utgångspunkten för arbetet var att mera på djupet förstå de arbetssökandes och arbetsgivarnas behov, och utifrån den kunskapen utveckla nya lösningar. De har utvecklat och använt ett koncept för kunddriven verksamhetsutveckling som kallas Växthus. Inledningsvis arbetade medarbetare och chefer på såväl huvudkontoret och lokala kontor tillsammans med myndighetens kunder, för att hitta lösningar på deras behov. Numera använder även de lokala kontoren arbetssättet i mindre skala, som en av flera metoder i deras ständiga förbättringsarbete.

– De två exemplen visar att det går att arbeta behovsdrivet både genom mindre insatser inom specifika verksamhetsområden och i ett mer omfattande arbete i en stor komplex organisation, säger Bo Henriksson.

Kontakt

Senast uppdaterad: