Program ESV-dagen 2018

8.30 Registrering

Kaffe med smörgås

9.30 Välkommen till ESV-dagen 2018

Clas Olsson, generaldirektör, ESV och Nisha Besara, moderator

9.45 En titt i backspegeln

Gunnar Wetterberg, historiker och författare

Styrningen i staten utvecklas ständigt utifrån aktuella förutsättningar och krav. Som anställda påverkas vi även av organisationskulturen samt synen på demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Med utgångspunkt i några historiska nedslag betraktar vi tjänstemannarollens framväxt.

10.20 Tillitsbaserad styrning i praktiken

Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen och docent i nationalekonomi, Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten, Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket

Genom tillitsreformen utvecklar regeringen den offentliga sektorns styrning. Målet är en styrning som genomsyras av både kontroll och förtroende, och bidrar till ökad effektivitet. Hur går det till i praktiken och hur rimmar tillitsbaserad styrning och ledning med ekonomistyrning?

11.00 Kaffe och frukt

11.30 När målen krockar

Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

Kraven på god hushållning kan leda till en målkonflikt mellan effektivitet och legalitet. Det ställer krav på medarbetarnas kompetens. Utifrån granskningen av Transportstyrelsens upphandling av it-drift presenteras nyttiga slutsatser för alla myndigheter.

12.00 Att leda digitalisering för effektivare samhällsservice

Catrin Ditz, programledare för Digital agenda Storstockholm

Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Därför behöver den offentliga sektorn skapa bättre förutsättningar för digitalt drivna innovationer. En utmaning är att få verksamheten och it-avdelningen att arbeta tillsammans.

12.30 Lunch

13.40–15.10 Spår

Vid anmälan ska du välja ett av följande spår:

Behovsdriven utveckling i praktiken

Cecilia Hast Wagneryd, metodstödjare, och Anette Lissollas mottagningssekreterare,  Borlänge socialtjänst, Susanne Lundmark, f.d. projektansvarig, och Margareta Korths Andersson, verksamhetsutvecklare, Arbetsförmedlingen.
Moderator: Bo Henriksson, ESV

Behovsdriven utveckling innebär att man utgår från målgruppernas verkliga behov i verksamhetsutvecklingen, för att hitta lösningar som förenklar för användarna. På spåret diskuterar vi olika exempel på hur verksamhetsutvecklare kan arbeta behovsdrivet.

DIGG – ny myndighet för digital förvaltning. FULLBOKAT!

Malin Bohlin, departementsråd, Regeringskansliet, Anna Eriksson, generaldirektör, DIGG, Bengt Kjellson, organisationsutredare för DIGG
Moderator: Eva Lindblom, ESV

Den 1 september fick Sverige en ny myndighet med ett övergripande ansvar för att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av den offentliga sektorn. Myndigheten ansvarar även för den nationella digitala infrastrukturen. På spåret får du veta mer om motiven bakom att samla digitaliseringsfrågorna i en myndighet och vilket fokus DIGG har den första tiden.

En utvecklad intern styrning och kontroll – i dag och i morgon

Catarina Andersson Forsman, generaldirektör, Läkemedelsverket, Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten
Moderatorer: Annika Alexandersson och Karolina Larfors, ESV

Alla myndigheter ska ha en intern styrning och kontroll som fungerar betryggande. Men vad innebär en god intern styrning och kontroll i praktiken? Och hur når man dit? På spåret berättar några myndighetsledningar om hur de arbetar för att uppehålla och utveckla en god intern styrning och kontroll.

Vad krävs för att lyckas med förändringar?

Christina Forsberg, generaldirektör, CSN, Per Johansson, generaldirektör, Revisorsinspektionen, Peter Sandwall, generaldirektör, Försvarsmakten
Moderator: Pia Heyman, ESV

Att effektivisera förvaltningen är tätt sammankopplat med förmågan att hantera förändringar och uppnå önskad nytta. På spåret berättar några myndighetschefer om sina erfarenheter av att styra förändringsarbete. De går in på vilka förutsättningar som krävdes för att genomföra förändringarna på ett lyckat sätt och vilka utmaningar som fanns i styrningen under tiden.

15.10 Kaffe och kaka

15.40 Nudging – styra genom påverkan

Christina Gravert, forskare i nationalekonomi

Ny ekonomisk och beteendevetenskaplig forskning visar att de beslut människor tar i hög grad påverkas av hur olika alternativ presenteras. Det är grunden för nudging, en gren inom beteendeekonomin som handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation. Hur kan förvaltningen använda nudging för att både öka effektiviteten och få nöjdare medborgare? Programpunkten hålls på engelska.

16.10 Hur man bygger ett lag

Jonas Eriksson, f.d. fotbollsdomare

Att skapa och leda ett team där alla beslut behöver tas på en hundradels sekund kräver unika egenskaper inom ledarskap och kommunikation. Det gäller särskilt då besluten granskas i detalj av flera miljoner åskådare. Vikten av ett team där deltagarna litar på varandra, vågar fatta svåra beslut och lär av sina misstag är lika centralt i statsförvaltningen som på fotbollsplanen.

16.55 Summering

Clas Olsson, generaldirektör, ESV och Nisha Besara, moderator

17.00 Avslutning

Mingel med lätt förtäring.

Kontakt

Senast uppdaterad: