Ledningssystem – hinder eller stöd för verksamheten?

Ledningssystem beskriver myndighetsledningens systematiska arbete med att styra och kontrollera verksamheten. Under seminariet diskuterar vi ledningssystemens funktion och syfte samt erfarenheter från ett forskningsprojekt om ledningssystem i offentlig sektor.

Den statliga ekonomistyrningen är reglerad. Verksamheten, dess uppgift, mål och eventuella uppdrag, är givna och återrapporteras enligt regeringsbeslut. Ledningssystem (eller styrmodeller) kan i sin enklaste form beskrivas som ett systematiserat arbete som bidrar till att myndigheten kan utföra sina uppgifter och nå verksamhetens mål.

– Seminariet riktar sig till dig som är verksamhetscontroller och arbetar med att utveckla styrningen av myndighetens verksamhet. Vi kommer bland annat att diskutera vikten av att vara självkritisk och även kunna rationalisera styrningen i termer av effektivitet, produktivitet och besparingar, säger Tomas Kjerf, utredare på ESV och ansvarig för seminariet.

Martin Sparr berättar mer om seminariet.

Ta del av erfarenheter från studien Styrning i modern myndighet

Under seminariet berättar forskarna Niklas Post och Johan Hansson om erfarenheterna från studien Styrning i modern myndighet, som undersökt ledningssystem i offentlig verksamhet. I studien har man diskuterat begreppet styrning med representanter från olika offentliga verksamheter. Samtalen har visat att alla individer och organisationer är präglade, mer eller mindre medvetet, av definierade systemgränser för vilka begrepp som omfattar styrning. Förförståelsen och därmed förmågan att utforska och lära nytt blir därmed olika.

Bland annat visar Post och Hanssons forskning att det är vanligt att ledningssystemen inte har ett tydligt syfte och klarlagd funktion. Huruvida beslut och åtgärder som baseras på ledningssystemen får ändamålsenliga konsekvenser beror på förmågan att förstå systemet och dess inneboende beroenden. Men det är inte ovanligt att besluten fattas baserat på en felaktig bild av vad ett ledningssystem är.

Kontakt

Senast uppdaterad: