ESV-dagen 2020

ESV planerar för att genomföra ESV-dagen den 15 oktober. Årets konferens fokuserar på den statliga styrningen med utgångspunkt i hur förvaltningen har hanterat coronakrisen. Vilka lärdomar kan vi ta med oss i förberedelserna för framtida kriser och vilka erfarenheter kan bidra till att utveckla den statliga styrningen i ett normalläge?

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att diskutera gemensamma frågor för alla som arbetar med styrning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Konferensen riktar sig till bland annat dig som är controller, verksamhetsutvecklare, chef eller arbetar inom olika ekonomifunktioner på en myndighet.

Ur årets program:

Mänskligt agerande i kris

Misse Wester, professor vid avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet vid Lunds universitet

Människors vardag har i hög grad påverkats av coronakrisen. Inom riskforskningen försöker vi titta på hela kedjan från hur människor tänker kring hot och risker, till vad det får för betydelse för vad människor faktiskt gör. Centralt i detta är vilken typ av budskap invånarna tar till sig från olika aktörer och vad det får för betydelse på kort och längre sikt.

Krishantering förr och nu

Per Molander, tidigare generaldirektör, huvudsekreterare i tsunamikommissionen 2005 och författare

Utifrån sin långa erfarenhet ger Per Molander sitt perspektiv på hur regeringens och myndigheternas styrning och krishantering har fungerat, såväl under tidigare kriser som under den pågående pandemin. Vilken roll har tidigare erfarenheter spelat i hanteringen av coronakrisen och vilka nya lärdomar kan vi ta med oss inför framtiden?

Att samarbeta i komplexa system – så arbetade Socialstyrelsen under krisen

Urban Lindberg, ställföreträdande generaldirektör/stabschef, Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna centrala delar av förvaltningens krishantering. Urban Lindberg berättar om erfarenheterna från att samarbeta med andra myndigheter, regioner och kommuner för att lösa uppdraget.

Hela programmet presenteras i juni då anmälan öppnar.

Kontakt