Controllerdagen – om tillitsbaserad styrning

Nästa tillfälle

15 oktober Anmälan Platser kvar

Målgrupp

Träffen är till för dig som har gått eller går Statens controllerutbildning.

Program

13.00–13.50 Kommande förändringar i förordningen om intern styrning och kontroll

Tomas Kjerf och Patrick Freedman, ESV

Från den 1 januari 2019 ändras förordningen om intern styrning och kontroll, som tillämpas av de myndigheter som ska följa internrevisionsförordningen. Förändringarna innebär bland annat att myndighetsledningens ansvar för den interna styrningen och kontrollen förtydligas och att det inom myndigheten ska finnas en god intern miljö.

Den interna styrningen och kontrollen ska vidare förebygga att verksamheten utsätts för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter. Även myndigheternas redovisning av den interna styrningen och kontrollen kommer att påverkas av förändringar i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

Vi fördjupar oss i några av förändringarna och tittar närmare på vad de innebär i praktiken.

14.00–16.30 Workshop: Tillitsbaserad styrning som en del av myndigheternas styrmodeller

Magnus Gunnarsson, Kronofogden och Jolanta Feliga, ESV

Tillitsbaserad styrning kan tolkas på många olika sätt. Därför kan det vara värdefullt att utbyta erfarenheter och tankar om hur du som controller kan främja tillit i styrningssammanhang genom att använda myndigheternas egna modeller för planering och uppföljning.

Med utgångspunkt i förändringarna i förordningen om intern styrning och kontroll och Tillitsdelegationens arbete diskuterar vi hur dagens styrmodell kan utvecklas för att skapa ökat utrymme för tillitsbaserad styrning. Vi gör det tillsammans och tar tillvara hela gruppens erfarenheter.

ESV dokumenterar arbetet under dagen. Dokumentationen kan vara en bra utgångspunkt för ett fortsatt utvecklingsarbete inom din myndighet.

Pris

800 kr inklusive eftermiddagskaffe.

Kontakt

Senast uppdaterad: