Nätverk för statliga internrevisorer

ESV genomför nätverksträffar för statliga internrevisorer. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare kommer du få möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar. Externa föredragshållare kommer att bjudas in för att bidra till intressanta och inspirerande diskussioner.

Målgrupp

Du som arbetar med internrevision på någon av de 69 myndigheter som ska ha internrevision.

Innehåll

ESV ska årligen lämna en redovisning till regeringen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. Vår rapport, Internrevision och intern styrning och kontroll 2018, avlämnas senast den sista mars. ESV berättar om iakttagelser från de 69 myndigheternas årsredovisningar och enkätsvar. Vi kommer även att redogöra för våra bedömningar utifrån materialet.

ESV har även avlämnat regeringsrapporten Utvecklad intern styrning och kontroll (ESV 2018:20) den 15 februari. Rapporten innehåller förslag till förordningsändringar i bland annat Förordning om intern styrning och kontroll. Regeringen har låtit förslaget till förordningsändringar gå ut på remiss. Karolina Larfors från ESV berättar bland annat om förslagen i rapporten och vad ESV har för tankar kring föreskrifter och allmänna råd med anledning av förordningsändringarna.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor, även för deltagare via webben, under nätverksträffen.

Pris

Nätverksträffen är kostnadsfri.

Anmälan

Om du önskar delta på plats anmäl dig senast den 10 april. Deltagarantalet på plats är begränsat. För att delta via webben behövs ingen föranmälan.

Praktisk information

  • Nätverksträffen startar kl. 9.00 i ESV:s lokaler, Drottninggatan 89 Stockholm.
  • Kaffe serveras från kl. 8.30.
  • Vi avslutar senast klockan 11.00.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: