Nätverk för statliga internrevisorer

ESV genomför nätverksträffar för statliga internrevisorer. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare kommer du få möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar. Externa föredragshållare kommer att bjudas in för att bidra till intressanta och inspirerande diskussioner.

Målgrupp

Du som arbetar med internrevision på någon av de 69 myndigheter som ska ha internrevision.

Innehåll

Kravet på effektivitet och god hushållning i statsförvaltningen är tydligt i riksdagens och regeringens styrning. Myndigheterna ansvarar för att leva upp till kravet och att arbeta för att effektivisera sin verksamhet.

ESV har i regeringsuppdraget för 2016 konstaterat ett behov av att utveckla en kultur i statsförvaltningen som stödjer effektiviseringar med fokus på både kvalitet och kostnader. ESV arbetar bland annat med att skapa en ökad mognad hos myndigheterna vid uppföljning av effektiviseringar i verksamheten. För att öka kunskapen och samtidigt fördjupa bilden av myndigheternas arbete med effektiviseringar är det betydelsefullt att ta del av internrevisionens erfarenheter inom detta område.

Vid träffen kommer ESV att berätta om sitt arbete med att stödja myndigheter inom deras arbete med effektiviseringar. Därefter kommer Lars Agerberg (tidigare Kammarkollegiet) och Susanne Andersson (internrevisionschef på Läkemedelsverket) att berätta om sina erfarenheter kring granskning av effektivitet.
ESV webbsänder träffen. Länken lägger vi ut strax innan vi börjar.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor, även för deltagare via webben, under nätverksträffen.

Pris

Nätverksträffen är kostnadsfri.

Anmälan

Om du önskar delta på plats anmäl dig senast den 21 november. Deltagarantalet på plats är begränsat. För att delta via webben behövs ingen föranmälan.

Praktisk information

  • Nätverksträffen startar kl. 9.00 i ESV:s lokaler, Drottninggatan 89 Stockholm.
  • Kaffe serveras från kl. 8.30.
  • Vi avslutar senast klockan 11.00.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: