Nätverk för bättre resultatredovisning i årsredovisningen

Nästa tillfälle

5 oktober Anmälan Platser kvar

ESV samordnar nätverket för bättre resultatredovisning i årsredovisningen. Syftet med träffarna är att stötta myndigheterna i att utveckla och förbättra arbetet med resultatredovisningen utifrån gällande regelverk.

Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare kommer du att få möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar. Externa föredragshållare kommer att bjudas in för att bidra till intressanta och inspirerande diskussioner samt ge relevant information inför arbetet med resultatredovisning på din myndighet.

Välkommen till nästa nätverksträff den 5 oktober

Program

  • SCB och ESV berättar om två pågående regeringsuppdrag. SCB presenterar sitt uppdrag ”Handledning och förstudie om könsuppdelad statistik”. ESV presenterar sitt uppdrag ”Jämställdhetsperspektivet i årsredovisningar och budgetunderlag”.
  • ESV presenterar rapporten i regeringsuppdraget ”Utreda förutsättningarna för en enhetlig struktur för resultatredovisningen i myndigheternas årsredovisningar”. Rapporten ska lämnas senast den 30 september.
  • ESV presenterar ett försök att tillämpa datatekniska språkmodeller för innehållsanalys av samtliga myndigheters regleringsbrev från 2003 till 2022. Syftet har varit att undersöka i vilken utsträckning som villkor till anslagsposter har varit styrande för hur verksamheterna ska bedrivas och om den styrningen har ökat över tid.

Till varje punkt i programmet finns utrymme för frågor och diskussioner.

Målgrupp

Nätverket är för dig som arbetar med resultatredovisningen i myndighetens årsredovisning. 

Pris

Nätverksträffarna är kostnadsfria.

Praktisk information

  • Datum och tid: 5 oktober kl. 13.00-16.00.
  • Nätverksträffen genomförs digitalt över Zoom. Vi skickar ut kallelse med en Zoom-länk någon dag innan nätverksträffen till den e-postadress du lämnat i anmälan.  

Kontakt